E-Service คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 4

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ส.ค. 64
ซื้อว้สดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ส.ค. 64
ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนโครงการฝึกอบรมจัดทำฐานภาษี สำรวจข้อมูลและสิ่งปลูกสร้างจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ความรู้ด้านกฎหมายและประเมินภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ส.ค. 64
ซื้อว้สดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 64
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุอาหารเสริมนมโรงเรียนประจำเดือนสิงหาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ค. 64
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบัวคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ส.ค. 64
จ้างเหมารถรับส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารสว่นตำบลบัวคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ค. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ค. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่ราชการ (อาคารตลาดเก่า) เพื่อใช้เป็นสถานที่ควบคุมและป้องกันโรคสำหรับกักตัวผู้ติดเชื้อและอยู่ในข่ายติดเชื้อซึ่งเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งผู้ต้องถูกกักกันตัวเมื่อเข้ามาอยู่ในเขตตำบลบัวคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ค. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่ราชการ (อาคารตลาดเก่า) เพื่อใช้เป็นสถานที่ควบคุมและป้องกันโรคสำหรับกักตัวผู้ติดเชื้อและอยู่ในข่ายติดเชื้อซึ่งเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งผู้ต้องถูกกักกันตัวเมื่อเข้ามาอยู่ในเขตตำบลบัวคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ค. 64
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงสถานที่ราชการ (อาคารตลาดเก่า) เพื่อใช้เป็นสถานที่ควบคุมและป้องกันโรคสำหรับกักตัวผู้ติดเชื้อและอยู่ในข่ายติดเชื้อซึ่งเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งผู้ต้องถูกกักกันตัวเมื่อเข้ามาอยู่ในเขตตำบลบัคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ค. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่ราชการ (อาคารตลาดเก่า) เพื่อใช้เป็นสถานที่ควบคุมและป้องกันโรคสำหรับกักตัวผู้ติดเชื้อและอยู่ในข่ายติดเชื้อซึ่งเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งผู้ต้องถูกกักกันตัวเมื่อเข้ามาอยู่ในเขตตำบลบัวคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ค. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ค. 64
ซื้อเวชภัณฑ์กำจัดพาหะนำโรคลัมปี สกิน และเครื่องพ่นสารเคมีสะพายหลังชนิดเครื่องยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ค. 64
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ค. 64
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนของเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ค. 64
ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำเดือนมิถุนายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิ.ย. 64
ซื้อวัสดุอาหารเสริมนมโรงเรียนประจำเดือนมิถุนายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิ.ย. 64
ซื้อวัสดุอาหารเสริมนมโรงเรียนประจำเดือนมิถุนายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิ.ย. 64
ซื้อสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคสำหรับจัดทำถุงยังชีพเพื่อมอบให้กับประชาชนจากกรณีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มิ.ย. 64
ซื้อวัสดุอาหารเสริมนมโรงเรียนโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมหลักฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโตนมและผลิตภัณฑ์นม(นมกล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มิ.ย. 64
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม(นมกล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มิ.ย. 64
ซื้อวัสดุอาหารเสริมนมโรงเรียนโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมหลักฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโตนมและผลิตภัณฑ์นม(นมกล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มิ.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ค. 64
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ค. 64
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ค. 64
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ค. 64
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ค. 64
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 64
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 64
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 64
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 64
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ค. 64
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 64
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 64
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 64
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 64
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 64
ซื้อสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคสำหรับจัดทำถุงยังชีพเพื่อมอบให้กับประชาชนจากกรณีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 64