ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 2

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในตำบลบัวคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ส.ค. 65
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ส.ค. 65
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในกึ่งสภาวะกึ่งเฉียบพลันและผู้มีสภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ส.ค. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ส.ค. 65
ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ส.ค. 65
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 65
ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)แบบ Smart TV ขนาด ๔๓ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 65
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๙ บ้านเหล่ากลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ค. 65
จัดซื้อกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ พานพุ่มเงิน พานพุ่มทองพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์โทนสีเหลือง 20 ก.ค. 65
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ค. 65
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ค. 65
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ค. 65
ซื้อเครื่องปริ๊นเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ค. 65
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ค. 65
จ้างเหมารถรับส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(อบต.บัวคำ)ประจำเดือนกรกฎาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 65
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ค. 65
เครื่องปริ้นเตอร์ (กองช่าง) 4 ก.ค. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 65
ซื้อชุดไมค์ประชุมไร้สายห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 65
ซื้อเครื่องกดน้ำร้อน-น้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มิ.ย. 65
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมเกลี่ยปรับตบแต่ง หมู่ที่ ๙ บ้านเหล่ากลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มิ.ย. 65
ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 65
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิ.ย. 65
ซื้อวัสดุอาหารเสริมนมโรงเรียนประจำเดือนพฤษภาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มิ.ย. 65
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มิ.ย. 65
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มิ.ย. 65
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บัวคำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิ.ย. 65
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 65
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 65
ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 65
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พ.ค. 65
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พ.ค. 65
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ค. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ค. 65
จ้างเหมาจัดทำบั้งไฟเพื่อใช้ในการจุดบูชาองค์ปรางค์กู่และเสี่ยงทาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ค. 65
ซื้อสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคสำหรับจัดทำถุงยังชีพเพื่อมอบให้กับประชาชนจากกรณีผู้ประสบภัยพิบัติจากเหตุวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เม.ย. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เม.ย. 65
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 65
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เม.ย. 65
ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เม.ย. 65
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายเพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เม.ย. 65
ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เม.ย. 65
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มี.ค. 65
ซื้อเครื่องกดน้ำร้อน-น้ำเย็น (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มี.ค. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 65
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 65
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 65
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 65
ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มี.ค. 65