ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 8

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในการกวนข้าวทิพย์ โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะและวันออกพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2565
จ้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ(ห้องทำงานกองคลังและห้องทำงานกองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2565
จ้างต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ(ห้องผู้บริหารและห้องกิจการสภา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2565
จ้างโครงการจ้างเหมาปรับเกรดถนนผิวจราจรลูกรัง (ถนนกฐิน) หมูที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสำนักงานห้องประชุมสภาและโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบัวคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่๕ บ้านหนองแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุอาหารเสริมนมโรงเรียนเดือนกันยายนและนมปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2565
จ้างซ่อมเครื่องวิทยุสื่อสารประจำศูนย์ ประจำรถ เสาวิทยุติดรถ และเครื่องแปลงไฟฟ้า (POWER) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 2565
ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้มาร่วมงานในวันพิธีปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบัวคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุลูกรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.ย. 2565
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านโคกหนองบัว สี่แยกศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.ย. 2565
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองแสง ถนนเส้นหน้าบ้านนายแพง ภูตาเพิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.ย. 2565
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองแสง ถนนเส้นหน้าบ้านนายประจวบ มงคลช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ย. 2565
ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ย. 2565
จ้างโครงการจ้างเหมากำจัดวัชพืช(ผักตบชวา)อ่างเก็บน้ำหนองไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ย. 2565
ซื้อโต๊ะสแตนเลสหน้าเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 2565
ซื้อเก้าอี้ห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อโต๊ะอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 2565
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศสองชั้นสำหรับผู้เข้าร่วมกืจกรรมศึกษาดูงานตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบัวคำประจำปีงบประมาณ2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุลูกรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 2565
ซื้อเครื่องขยายเสียงสำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 2565
จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ส.ค. 2565
ซื้อทรายอะเบท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ส.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอลล์สำหรับประธานผู้ติดตาม แขกผู้มีเกียรติและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีการขับร้องสารภัญญะ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ส.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาขุดลอกร่องระบายน้ำและท่อระบายน้ำคสล.หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ส.ค. 2565