หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 8

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร   14 มี.ค. 2565 45
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร   14 มี.ค. 2565 43
การพัฒนาบุคลากร   14 มี.ค. 2565 45
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร   14 มี.ค. 2565 45
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ   14 มี.ค. 2565 42
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ เรื่อง การกำหนดจำนวนวันและเวลาการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   16 มี.ค. 2564 143
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ เรื่อง การสร้างขวัญและกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ประจำปีงบประมาณ 2564   16 มี.ค. 2564 136
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   14 ก.ค. 2563 170