หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 8

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร   14 มี.ค. 65 39
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร   14 มี.ค. 65 36
การพัฒนาบุคลากร   14 มี.ค. 65 39
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร   14 มี.ค. 65 38
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ   14 มี.ค. 65 36
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ เรื่อง การกำหนดจำนวนวันและเวลาการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   16 มี.ค. 64 133
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ เรื่อง การสร้างขวัญและกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ประจำปีงบประมาณ 2564   16 มี.ค. 64 127
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   14 ก.ค. 63 160