สำนักงานปลัด


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด


นายนาวิน แฝงจันดา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบัวคำ


นายฐิระวัจน์ อรรคนันท์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ


พ.จ.อ.วุฒิชัย เวียงสมุทร
หัวหน้าสำนักปลัด


นายธรณ์ธันย์ โมฆรัตน์
นิติกร


นางสาววรินทร์ทิพย์ ชูศรีวาส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางดวงดาว ทองนาเมือง
จพง.ธุรการ


นางสาวธัญชนก ผดุงสัตย์
นักทรัพยากรบุคคล


นายอภิมล กิจประชา
นักจัดการงานทั่วไป


น.ส.ณัฐฐินันท์ เบ็ญจรูญ
ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์


นางสาวปิติยาพร ภักดีแก้ว
ผช.จพง.สาธารณสุขชุมชน


นางสาวทองสาย อรัญถิตย์
ผช.จนท.พัฒนาชุมชน


นายพิษณุพงษ์ ไพศาล
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร


นางสาวกรรณิการ์ ประชานอก
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวจิรวดี ประดับพร
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ


นายชัยนาท ประดับเสริฐ
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทา ฯ


นางทองสุข มลาวรรรณ
คนครัว


นายสุพจน์ สรรพคุณ
ช่างไม้


นายไพบูลย์ ประดิษบุญ
พนักงานขับรถ


นายสนั่น เบ็ญเจริญ
พนักงานขับรถยนต์


นายวรพันธ์ เยาวภา
ผู้ช่วยช่างประปา


นายพงษ์พิรุณ ศรียาฤทธิ์
คนงานทั่วไป


นายอิสรา ดอนสินธุ์
คนงานทั่วไป