สำนักงานปลัด


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด


ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบัวคำ


ว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ


พ.จ.อ.วุฒิชัย เวียงสมุทร
หัวหน้าสำนักปลัด


นายภูมินทร์ โพธิ์หนองโคก
นิติกร


นางสาววรินทร์ทิพย์ ชูศรีวาส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวสายฝน บุรภักดิ์
นักวิชาการศึกษา


นางดวงจันทร์ มงคลชู
นักพัฒนาชุมชน


นางดวงดาว ทองนาเมือง
จพง.ธุรการ


นางสาวธัญชนก ผดุงสัตย์
นักทรัพยากรบุคคล


นายอภิมล กิจประชา
นักจัดการงานทั่วไป


นายชัยนาท ประดับเสริฐ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ


นายพิษณุพงษ์ ไพศาล
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร


นางสาวกรรณิการ์ ประชานอก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวณัฐฐินันท์ เบ็ญจรูญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์


นางสาวจิรวดี ประดับพร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางนุสรา ศรีจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน


นายสุพจน์ สรรพคุณ
ช่างไม้


นายไพบูลย์ ประดิษบุญ
พนักงานขับรถ


นายสนั่น เบ็ญเจริญ
พนักงานขับรถกู้ชีพ


นางทองสุข มลาวรรณ
คนครัว


นางสาวณัฐริกา ดอนลาดลี
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวกมลิน พลทอง
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายสมหมาย สายดิ่ง
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายสมคิด นีระพันธ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายปรีชา เพชรโรจน์
พนักงานจ้างเหมาบริการ