ดาวน์โหลด


ออนไลน์ : 5

รายการดาวน์โหลด
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
คำสั่ง
คู่มือประชาชน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
จดหมายข่าว
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
รายงานควบคุมภายใน
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบ 6 เดือน
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานร้องเรียนการทุจริต
รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง.
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานสรุปผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
สัญญาจ้างเหมา
แบบฟอร์มคำร้อง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี
แผนการอัตรากำลัง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผ่นพับ-วารสาร