องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000003
วันนี้ 000009
วานนี้ 000011
เดือนนี้ 000011
เดือนก่อน 000376
ปีนี้ 000387
ปีก่อน 005526
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ประกาศ
  • ข่าวรับสมัคร
  • คำสั่ง
  ขอส่งประกาศ เรื่องเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี - 24 ม.ค. 2566(ดู 0) 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2565 - 4 ม.ค. 2566(ดู 0) 
  สรุปรายไตรมาสเดือนเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 - 4 ม.ค. 2566(ดู 0) 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2565 - 7 ธ.ค. 2565(ดู 5) 
  ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2565 - 2 พ.ย. 2565(ดู 54) 
  ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายทางบ้านเหล่าสูงหมู่ที่ ๕ ตำบลโพธิ์ศรี ไปบ้านโนนใหญ่ ตำบลคำพอุง และราคา กลาง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรี - 7 ต.ค. 2565(ดู 52) 
  ประกาศรายไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม - เดือนกันยายน 2565 - 6 ต.ค. 2565(ดู 49) 
  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ เรื่อง การจัดการสิ่งปฎิกูล พ.ศ.2564 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)พ.ศ.2566 - 5 ม.ค. 2566(ดู 3) 
  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 17 พ.ย. 2565(ดู 38) 
  ประกาศการระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนื่องจากขาดคุณสมบัติ - 17 พ.ย. 2565(ดู 39) 
  ประกาศการระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  - 17 พ.ย. 2565(ดู 63) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 4 พ.ย. 2565(ดู 38) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2 พ.ย. 2565(ดู 36) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2 พ.ย. 2565(ดู 39) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ภาพกิจกรรม

งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ แจ้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบ EIT เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบ EIT ในระบบ ITAS ผ่านมือถือ (ดู 0)

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการรักษาระเบียบวินัยของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ประจำปีงบประมาณ 25 (ดู 1)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

องค์กรแห่งการเรียนรู้

3 ก.ค. วันปลอดถุงพลาสติกสากล (ดู 355)

3Rs ช่วยโลก ลดขยะได้ (ดู 1108)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ลิ้งค์ภายนอก

 

 
 

กระดานสนทนา

ดาวน์โหลดใหม่

  ประกาศเจตนารมณ์ เรื่องสุจริตโปร่งใส อบต.บัวคำ ใสสะอาด 2566 และงดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ : [10 ม.ค. 2566]
  ประกาศ อบต.บัวคำ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy : [10 ม.ค. 2566]
  เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2566 : [9 ม.ค. 2566]
  ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 : [5 ต.ค. 2565]
  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3 : [2 ก.ย. 2565]
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : [8 ส.ค. 2565]
  ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 : [5 ส.ค. 2565]
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 : [25 เม.ย. 2565]
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 : [25 เม.ย. 2565]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร