อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 3

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ คณะผู้บริหาร ปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ คณะผู้บริหาร ปลัด อบต.หัวหน้าส่วนราชการ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565... วันที่ 15 ส.ค. 65 (ดูู 0)

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ คณะผู้บริหาร ปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ คณะผู้บริหาร ปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการ  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 ... วันที่ 8 ส.ค. 65 (ดูู 4)

ผลการประเมิน ITA องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ประจำปีงบประมาณ2565

ผลการประเมิน ITA องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ประจำปีงบประมาณ 2565... วันที่ 4 ส.ค. 65 (ดูู 6)

คณะผู้บริหาร อบต.บัวคำ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ประธานสภาฯสมาชิกสภาฯ อบต.บัวคำ ออกเยี่ยมโครงการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ ตำบลบัวคำ ทั้ง 11 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2565

คณะผู้บริหาร อบต.บัวคำ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.บัวคำ ออกเยี่ยมโครงการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ อบต.บัวคำ ทั้ง 11 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2565... วันที่ 27 ก.ค. 65 (ดูู 16)

โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2565... วันที่ 13 ก.ค. 65 (ดูู 20)

นายกรกฏ บุญญามิ่ง นายอำเภอโพธิ์ชัย พร้อมด้วย นางสาวอ้อยใจ ไสยรส ท้องถิ่นอำเภอโพธิ์ชัย ได้ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนการจัดทำถังขยะเปียกอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือนลดโลกร้อนทุกครัวเรือน เพื่อเป็นการทำความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พ

นายอำเภอโพธิ์ชัย พร้อมด้วย ท้องถิ่นอำเภอโพธิ์ชัย ได้ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนการจัดทำถังขยะเปียกอินทรียร์หรือขยะเปียกครัวเรือนลดโลกร้อนทุกครัวเรือน เพื่อเป็นการทำความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565..... วันที่ 22 มิ.ย. 65 (ดูู 24)

เจ้าหน้าที่ อบต.บัวคำ งานสาธารณสุขชุมชน ออกปฏิบัติหน้าที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ หมู่ที่ 1 และปรับทัศนียภาพ ร่วมกับรพส.ต และภาคีเครือข่าย ม.1บ้านโคกหนองบัว

เจ้าหน้าที่ อบต.บัวคำ งานสาธารณสุขชุมชน ออกปฏิบัติหน้าที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ ร่วมกัน รพสต. และภาคีเครือข่าย หมู่ที่ 1 บ้านโคกหนองบัว... วันที่ 16 มิ.ย. 65 (ดูู 20)

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ได้ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าวัสดุซ่อมแซมเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 และวันที่ 28 เมษายน 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ได้ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าวัสดุซ่อมแซมเหตุวาตภัย วันที่ 12 เมษายน 2565 และุวันที่ 28 เมษายน 2565 ... วันที่ 9 มิ.ย. 65 (ดูู 58)

ท้องถิ่นอำเภอโพธิ์ชัย ออกติดตามการปฏิบัติงานในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอโพธิ์ชัย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

ท้องถิ่นอำเภอโพธิ์ชัย ออกติดตามการปฏิบัติงานในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอโพธิ์ชัย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ... วันที่ 8 มิ.ย. 65 (ดูู 20)

นายอำเภอโพธิ์ชัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่อบต.บัวคำ สมาชิกสภา อบต.บัวคำ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียนชุมชนบัวคำ/โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะตำบลบัวคำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิ

นายอำเภอโพธิ์ชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.บัวคำ สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียนชุมชนบัวคำ เข้า โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะเฉลิมพระเกียติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 ณ วัดป่า..... วันที่ 7 มิ.ย. 65 (ดูู 54)

คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อบต.บัวคำ (กองช่าง ,สำนักปลัด) ได้ออกซ่อมแซมถนนสาย บ้านบัวคำใต้​ - บ้านเหล่ากลา

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ (กองช่าง และสำนักปลัด)ได้ออกซ่อมแซมถนนสาย บ้านโคกหนองบัว หมู่ที่ 11 ไป บ้านบัวคำใต้ หมู่ที่ 8... วันที่ 26 พ.ค. 65 (ดูู 21)

คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อบต.บัวคำ (กองช่าง ,สำนักปลัด) ได้ออกซ่อมแซมถนนสาย บ้านบัวคำใต้​ - บ้านเหล่ากลา

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ (กองช่าง และสำนักปลัด)ได้ออกซ่อมแซมถนนสาย บ้านโคกหนองบัว หมู่ที่ 11 ไป บ้านบัวคำใต้ หมู่ที่ 8... วันที่ 26 พ.ค. 65 (ดูู 19)

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ออกฉีดพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมป้องกันโรคไข้เลือกออก ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนชุมชนตำบลบัวคำ โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บัวคำ

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ออกฉีดพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือกออก ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนชุมชนบัวคำ โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว และศูนย์พัฒนาเด็กเล้ก อบต.บัวคำ... วันที่ 12 พ.ค. 65 (ดูู 88)

รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านจินตนา ชัชวาลวงศ์ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ กำนันตำบลบัวคำ มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีวาตภัย ในเขตพื้นที่ตำบลบัวคำ ณ บริเวณวัดสว่างโพธิ์ศรี

ท่านจินตนา ชัชวาลวงศ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ คณะผู้บริหาร กำนันตำบลบัวคำ มอบถุงยังชีพผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีวาตภัย ในเขตพื้นที่ตำบลบัวคำ ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 ณ บริเวณวัดสว่างโพธิ์ศรี... วันที่ 29 เม.ย. 65 (ดูู 131)

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ออกรับซื้อกองทุนขยะ หมู่ 3 บ้านหนองไฮ หมู่ 8 บ้านบัวคำใต้ หมู่ 6 บ้านเก่างิ้ว หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 9 หมู่ 10 บ้านหนองแสง - เหล่ากลาง

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ออกรับซื้อกองทุนขยะ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 4 หมู่ 9 หมู่ 5 หมู่ 10 ตำบลบัวคำ... วันที่ 26 ม.ค. 65 (ดูู 107)

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก  ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ... วันที่ 14 ม.ค. 65 (ดูู 112)

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) ได้ออกประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนสาย รอ. 4026 แยกทางหลวง 2044 บ้านบัวคำ ระยะทาง 6.500 กิโลเมตร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) ได้ออกประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนน สาย รอ.4026 แยกทางหลวง 2044 - บ้านบัวคำ ระยะทาง 6.500 กิโลเมตร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ... วันที่ 13 ม.ค. 65 (ดูู 211)

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ครั้งแรก โดยมีนายอำเภอโพธิ์ชัยกล่าวเปิดการประชุม (อ่านประกาศเรียกประชุม)

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ครั้งแรก โดยมีนายอำเภอโพธิ์ชัยกล่าวเปิดการประชุมสภาฯ(อ่านเรียกประกาศเรียกประชุมฯ)... วันที่ 5 ม.ค. 65 (ดูู 238)

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ได้ส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งและรับหีบบัตรเลือกตั้ง ส.อบต.และนายก อบต.บัวคำ ทั้ง11 หน่วยเลือกตั้ง กับคณะกรรมการหน่วยเลือกตั้งทั้ง 11 หน่วย ในตำบลบัวคำ

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ได้ส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งและรับหีบบัตรเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต.และ นายก อบต. ทั้ง 11 หมู่บ้าน ในวันที่ 27 - 28 พ.ย. 2564 ... วันที่ 29 พ.ย. 64 (ดูู 404)

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำจัดโครงการเวทีปราศัยของผู้สมัครรับเลือกตั้งของสมาชิกสภาท้องถิ่นและนายกท้องถิ่น ตำบลบัวคำ ระหว่างวันที่ 8-13 พฤศจิกายน 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำจัดโครงการเวทีปราศัยของผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและนายกท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 8-13 พฤศจิกายน 2564 ... วันที่ 2 พ.ย. 64 (ดูู 116)