อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 7

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็๋ก อบต.บัวคำ จัดโครงการประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กวัยก่อนเรียน

โครงการประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการ... วันที่ 3 ก.ย. 63 (ดูู 9)

พิธีมอบใบประกาศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลบัวคำ

พิธีมอบใบประกาศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.บัวคำ... วันที่ 21 ส.ค. 63 (ดูู 9)

พิธีมอบใบประกาศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลบัวคำ

พิธีมอบใบประกาศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.บัวคำ... วันที่ 21 ส.ค. 63 (ดูู 4)

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการอาสาภัยพิบัติ อบต.บัวคำ

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการอาสาภัยพิบัติ ... วันที่ 17 ส.ค. 63 (ดูู 6)

โครงการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ ... วันที่ 11 ส.ค. 63 (ดูู 11)

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 68 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมปลูกป่าเสริมและการบวชป่า ชุมชนบ้านเล่ากลางหมู่ 4 ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 31 ก.ค. 63 (ดูู 42)

โครงการปลูกต้นไม้ริมถนนสาธารณะในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ณ บริเวณถนนรอบอ่างเก็บน้ำหนองบัว บ้านโคกหนองบัว ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการปลูกต้นไม้ริมถนนสาธารณะในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2563... วันที่ 11 มิ.ย. 63 (ดูู 71)

แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลประเมิน ITA ประจำปี 2563 สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลประเมิน ITA ประจำปี 2563 สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIA)... วันที่ 2 มิ.ย. 63 (ดูู 32)

แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลประเมิน ITA ประจำปี 2563 สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลประเมิน ITA ประจำปี 2563 สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก EIT... วันที่ 2 มิ.ย. 63 (ดูู 24)

ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือกออก

ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก... วันที่ 29 พ.ค. 63 (ดูู 35)

นายชินกร แก่นคง นายอำเภอโพธิ์ชัย พร้อมด้วยคณะนิเทศงานจากอำเภอโพธิ์ชัย ออกนิเทศการปฏิบัติงาน มอบนโยบายและพบปะคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

นายชินกร แก่นคง นายอำเภอโพธิ์ชัย พร้อมคณะนิเทศออกนิเทศการปฏิบัติงาน และมอบนโยบายออกพบปะคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ... วันที่ 27 พ.ค. 63 (ดูู 31)

กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง บ้านหนองไฮ ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง... วันที่ 13 มี.ค. 62 (ดูู 178)

กิจกรรมทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งภัยสิ่งแวดล้อม ทำความสะอาดเก็บขยะถนนในชุมชน

กิจกรรมทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ทำความสะอาดเก็บขยะข้างถนนในชุมชน  ... วันที่ 14 ธ.ค. 61 (ดูู 295)

โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญของชาติ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญของชาติ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑   ๑. หลักการและเหตุผล                            เนื่องด้วยปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอา..... วันที่ 26 ก.ค. 61 (ดูู 4827)

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่อง ร้องเรียน / ร้องเทุกข์

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่อง ร้องเรียน / ร้องทุกข์... วันที่ 10 ก.ค. 61 (ดูู 316)

ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด จัดงาน Field day วันถ่ายทอดเทคโนโลยี บริการเกษตรกรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่

  ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด จัดงาน Field day วันถ่ายทอดเทคโนโลยี บริการเกษตรกรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ วันที่ 25 พ.ค. 61) ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านบัวทอง ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบร..... วันที่ 28 พ.ค. 61 (ดูู 799)

โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๑

... วันที่ 28 พ.ค. 61 (ดูู 768)

โครงการอบรมจริยธรรม คุณธรรม และการรักษาวินัย คณะผู้บริหาร สมาชิก และพนักงาน

โครงการอบรมจิรยธรรม คุณธรรม และการรักษาวินัย... วันที่ 8 พ.ค. 61 (ดูู 362)

โครงการอบรมจริยธรรม คุณธรรม และการรักษาวินัย คณะผู้บริหาร สมาชิก และพนักงาน

โครงการอบรมจิรยธรรม คุณธรรม และการรักษาวินัย... วันที่ 8 พ.ค. 61 (ดูู 302)

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561

​โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ประจำปีงบประมาณ 2561... วันที่ 25 เม.ย. 61 (ดูู 490)