อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 3

โครงการปลูกต้นไม้ริมถนนสาธารณะในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ณ บริเวณถนนรอบอ่างเก็บน้ำหนองบัว บ้านโคกหนองบัว ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการปลูกต้นไม้ริมถนนสาธารณะในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2563... วันที่ 11 มิ.ย. 63 (ดูู 17)

แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลประเมิน ITA ประจำปี 2563 สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลประเมิน ITA ประจำปี 2563 สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIA)... วันที่ 2 มิ.ย. 63 (ดูู 14)

แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลประเมิน ITA ประจำปี 2563 สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลประเมิน ITA ประจำปี 2563 สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก EIT... วันที่ 2 มิ.ย. 63 (ดูู 9)

ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือกออก

ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก... วันที่ 29 พ.ค. 63 (ดูู 9)

นายชินกร แก่นคง นายอำเภอโพธิ์ชัย พร้อมด้วยคณะนิเทศงานจากอำเภอโพธิ์ชัย ออกนิเทศการปฏิบัติงาน มอบนโยบายและพบปะคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

นายชินกร แก่นคง นายอำเภอโพธิ์ชัย พร้อมคณะนิเทศออกนิเทศการปฏิบัติงาน และมอบนโยบายออกพบปะคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ... วันที่ 27 พ.ค. 63 (ดูู 10)

กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง บ้านหนองไฮ ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง... วันที่ 13 มี.ค. 62 (ดูู 153)

กิจกรรมทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งภัยสิ่งแวดล้อม ทำความสะอาดเก็บขยะถนนในชุมชน

กิจกรรมทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ทำความสะอาดเก็บขยะข้างถนนในชุมชน  ... วันที่ 14 ธ.ค. 61 (ดูู 280)

โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญของชาติ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญของชาติ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑   ๑. หลักการและเหตุผล                            เนื่องด้วยปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอา..... วันที่ 26 ก.ค. 61 (ดูู 4243)

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่อง ร้องเรียน / ร้องเทุกข์

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่อง ร้องเรียน / ร้องทุกข์... วันที่ 10 ก.ค. 61 (ดูู 299)

ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด จัดงาน Field day วันถ่ายทอดเทคโนโลยี บริการเกษตรกรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่

  ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด จัดงาน Field day วันถ่ายทอดเทคโนโลยี บริการเกษตรกรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ วันที่ 25 พ.ค. 61) ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านบัวทอง ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบร..... วันที่ 28 พ.ค. 61 (ดูู 738)

โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๑

... วันที่ 28 พ.ค. 61 (ดูู 723)

โครงการอบรมจริยธรรม คุณธรรม และการรักษาวินัย คณะผู้บริหาร สมาชิก และพนักงาน

โครงการอบรมจิรยธรรม คุณธรรม และการรักษาวินัย... วันที่ 8 พ.ค. 61 (ดูู 345)

โครงการอบรมจริยธรรม คุณธรรม และการรักษาวินัย คณะผู้บริหาร สมาชิก และพนักงาน

โครงการอบรมจิรยธรรม คุณธรรม และการรักษาวินัย... วันที่ 8 พ.ค. 61 (ดูู 290)

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561

​โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ประจำปีงบประมาณ 2561... วันที่ 25 เม.ย. 61 (ดูู 467)

โครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

โครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ในเขตตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (นายสฤษดิ์ วิฑูรย์) เดินทางมาเป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนชุมชนบัวคำ ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 19 กันยายน 2560... วันที่ 22 พ.ย. 60 (ดูู 459)

​โครงการประชารัฐคลองสวยน้ำใสไร้ผักตบชวา

โครงการประชารัฐคลองสวยน้ำใสไร้ผักตบชวา ณ ห้วยยาง บ้านหนองไฮ ตำบลบัวคำ โดยมีนายอำเภอเป็นประธานเปิดงาน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ และชาวบ้านตำบลบัวคำ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560... วันที่ 22 พ.ย. 60 (ดูู 331)

โครงการน้ำคือชีวิต ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสาน

โครงการน้ำคือชีวิต ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานของ อบต.บัวคำ... วันที่ 22 พ.ย. 60 (ดูู 813)

โครงการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรัง

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวคำ และ อสม. จัดโครงการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุที่มีภาวะพี่งพิง ผู้ด้อยโอกาศ และผู้พิการ ตำบลบัวคำ ท้ง 11 หมู่บ้าน ในวันศุกร์ที่ 21 ก.ค. 2560... วันที่ 22 พ.ย. 60 (ดูู 347)

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตร

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรตำบลบัวคำ หมู่ที่ 7 บ้านโคกหนองบัว ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560... วันที่ 22 พ.ย. 60 (ดูู 417)

100 วันพ่อหลวง

100 วันพ่อหลวง... วันที่ 20 พ.ย. 60 (ดูู 610)