ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 5

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ถึง 15 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. 6 ต.ค. 64 11
ประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. 6 ต.ค. 64 6
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน2564 6 ต.ค. 64 4
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำรายไตรมาสเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564 6 ต.ค. 64 1
ยกเลิกประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลบัวคำ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน 2564 17 ก.ย. 64 44
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหลังฟ้อง เพื่อเป็นทางเลือกในการยุติข้อพิพาทระหว่างพิพาทหรือคู่่ความ เพื่อก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศาล 13 ก.ย. 64 37
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 9 ก.ย. 64 50
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2564 2 ก.ย. 64 34
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน 16 ส.ค. 64 41
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคมปี2564 10 ส.ค. 64 40
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2564 9 ก.ค. 64 60
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 3 ระว่างเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2564 9 ก.ค. 64 52
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2564 7 มิ.ย. 64 46
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2564 5 พ.ค. 64 64
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคมปี2564 8 เม.ย. 64 91
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่2เดือนมกราคม-มีนาคม 2564 7 เม.ย. 64 71
แจ้งเชิญชวนตอบแบบสำรวจความคิดเห็น ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ประเมิน (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 อบต.บัวคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 2 มี.ค. 64 165
แจ้งเชิญชวนตอบแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประเมิน (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 อบต.บัวคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 2 มี.ค. 64 80
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์2564 2 มี.ค. 64 107
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคมปี2564 1 มี.ค. 64 98
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคมปี2563 4 ม.ค. 64 108
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเหล่ากลาง-เทศบาลเชียงใหม่ 15 ธ.ค. 63 94
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกหนองบัวหมู่ที่11 15 ธ.ค. 63 95
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน2563 2 ธ.ค. 63 199
เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต www.nacc.go.th//naccppwfc 4 พ.ย. 63 136
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคมปี2563 2 พ.ย. 63 111
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 21 ต.ค. 63 128
ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งอาสาบริบาลท้องถิ่น 17 ก.ย. 63 113
ประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 15 ก.ย. 63 87
ประกาศผลการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาล 6 ส.ค. 63 112