ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 7

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 15 ก.ย. 63 7
ประกาศผลการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาล 6 ส.ค. 63 9
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 5 ส.ค. 63 10
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคมปี2563 3 ส.ค. 63 13
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 31 ก.ค. 63 8
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถนายน 1 ก.ค. 63 13
นายชินกร แก่นคง นายอำเภอโพธิ์ชัย ได้ปลูกต้นไม้เพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ อบต.ตำบลบัวคำ 27 พ.ค. 63 45
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 23 เม.ย. 63 65
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 23 เม.ย. 63 116
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2 มี.ค. 63 86
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม2563 3 ก.พ. 63 82
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 1 ต.ค. 62 108
วัตถุอันตรายทางการเกษตร 20 ส.ค. 62 153
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเชล) 16 ส.ค. 62 160
ประกาศจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ 1 ส.ค. 62 140
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 1 ส.ค. 62 108
องค์การบริการส่วนตำบลบัวคำ โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ กำจัดวัชพืชและผักตบชวาในแหล่งน้ำสาธารณะหนองไผ่ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิ.ย 2562 3 ก.ค. 62 9
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 1 ก.ค. 62 141
สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล” DOAE FARMBOOK APPLICATION 24 มิ.ย. 62 554
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 4 มิ.ย. 62 179
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 4 มิ.ย. 62 110
ประกาศเรื่องเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต 1 พ.ค. 62 249
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 1 พ.ค. 62 200
สุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562 1 พ.ค. 62 139
ขอเชิญประชาชนผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมเข้ามาประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำได้ที่ https://itas.nacc.go.th/go/eit/z6umch 30 เม.ย. 62 394
ขอเชิญข้าราชการพนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำเข้าประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำได้ที่ https://itas.nacc.go.th/go/iit/z6umch 30 เม.ย. 62 178
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่องหลักเกณฑ์การคักแยกมูลฝอย 18 เม.ย. 62 129
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ เรื่องหลักเกณฑ์การแยกมูลฝอย 18 เม.ย. 62 136
ประชาสัมพันธ์สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2562 1 เม.ย. 62 218
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2562 28 มี.ค. 62 9