สมาชิกสภาฯ


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาฯ


นายธนุวรรณ ประดับเสริฐ
(ประธานสภา) อบต. ส.อบต. หมู่ที่ 2


นายบุญเหรียญ สาระพันธ์
(รองประธานสภา อบต.) ส.อบต. หมู่ที่ 6


นางอนงค์รัก อุปจันทร์
(เลขานุการสภา อบต.) ส.อบต. หมู่ที่ 7


นายมิตรสัมพันธ์ วันทามิ
ส.อบต. หมู่ที่ 1


นางยุภาพร ประชาชิต
ส.อบต. หมู่ที่ 1


นายพนมพร เพชรโรจน์
ส.อบต. หมู่ที่ 2


นายคมฉัน หงส์บุญเรือง
ส.อบต. หมู่ที่ 3


นายไพร์บูณย์ ผลากุล
ส.อบต. หมู่ที่ 3


นายคำสัย ประดับพันธ์
ส.อบต. หมู่ที่ 4


นายบุญเพ็ญ พลเยี่ยม
ส.อบต. หมู่ที่ 5


นายทองแดง ประชาชิตร
ส.อบต. หมู่ที่ 5


นางบุญร่วม จิตมั่น
ส.อบต. หมู่ที่ 6


นายอุทัย มลาวรรณ
ส.อบต. หมู่ที่ 7


นางรัญญา อายุยืน
ส.อบต. หมู่ที่ 8


นายสุรชัย วรสุทธิ
ส.อบต. หมู่ที่ 8


นายวันชัย พระชัยบุญ
ส.อบต. หมู่ที่ 9


นายนิคม บุรภักดิ์
ส.อบต. หมู่ที่ 9


นายสมศักดิ์ ทศกรณ์
ส.อบต. หมู่ที่ 10


นายสุธิสม ดอนสินธุ์
ส.อบต. หมู่ที่ 10


นายศิริพจน์ ทิพประมวล
ส.อบต. หมู่ที่ 11


นายไพรทูรย์ สุ่มมาตย์
ส.อบต. หมู่ที่ 11