กองคลัง


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นางจตุพร อาวรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางภิรญา หลักแวงมล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวพรทิวา สาระสินธุ์
เจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวธัญญารัตน์ ไชยบัตร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นายเฉลิม ภักดีแก้ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสุดารัตน์ ศรีคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางศุภลักษณ์ ผกาผล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นายอิสรา ดอนสินธ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวอริศรา หนูสุวรรณ
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวมินทราวดี ทันชื่น
พนักงานจ้างเหมาบริการ