กองคลัง


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นางจตุพร อาวรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 084-2823514


นางภิรญา หลักแวงมล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เบอร์โทร : 093-3268665


นางสาวพรทิวา สาระสินธุ์
เจ้าพนักงานพัสดุ
เบอร์โทร : 093-4479679


นางสาวธัญญารัตน์ ไชยบัตร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เบอร์โทร : 088-4574100


นายเฉลิม ภักดีแก้ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เบอร์โทร : 098-1069149


นางสุดารัตน์ ศรีคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
เบอร์โทร : 081-2603389


นางศุภลักษณ์ ผกาผล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เบอร์โทร : 097-1699344


นางสาวมินทราวดี ทันชื่น
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
เบอร์โทร : 080-9088336


นางสาวอริศรา หนูสุวรรณ
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 087-6492937


นายอิสรา ดอนสินธ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 098-2215931