แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา


ออนไลน์ : 2

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา วันที่ โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)   16 มี.ค. 65 54
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565)   16 มี.ค. 65 50
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ อบต.บัวคำ ประจำปี 2565   16 มี.ค. 65 50
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565   16 มี.ค. 65 56
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ประจำปี 2565   16 มี.ค. 65 48
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ   5 เม.ย. 64 199
ร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   5 เม.ย. 64 440
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ   5 เม.ย. 64 205
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   5 เม.ย. 64 134
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม   5 เม.ย. 64 119