คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


สุวิทย์ ชินเนหันหา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ


จันทร์ รองนายก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ


ภิญโญ รองนายก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ


สมัย แสนบัว
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ