คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


สุวิทย์ ชินเนหันหา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ


นายจันทร์ ทิพวันนา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ


นายภิญโญ ศรีชัย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ


นางบุญญรัตน์ เบญจปัญญาวงศ์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ