กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ


น.ส.สายฝน บุรภักดิ์
นักวิชาการศึกษา


น.ส.รัชนี พรมลี
ผู้ดูแลเด็ก


นางเบญญาดา บุญชัยมาตร
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางทิวาวรรณ ปัตทะมะ
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางพรจิต กมลชิต
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางนุสรา ศรีจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน


นางสาวปราณี ไชยรส
ผช.ครูดูแลเด็กเล็ก