กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ


พันจ่าเอกวุฒิชัย เวียงสมุทร
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวสายฝน บุรภักดิ์
นักวิชาการศึกษา


นางเบญญาดา บุญชัยมาตร
ครู


นางทิวาวรรณ ปัตทะมะ
ครู


นางพรจิต กมลชิต
ครู


นางสาวรัชนี พรมลี
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวปราณี ไสยรส
ครูผู้ดูแลเด็ก