การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 5

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. 2565   14 มี.ค. 65 38
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี พ.ศ. 2564-2566   14 มี.ค. 65 42
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบัวคา เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง   14 มี.ค. 65 40
แผนอัตรากำลัง 64-66   15 มิ.ย. 64 117
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566   15 มิ.ย. 64 116
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ อบต.บัวคำ   15 มิ.ย. 64 130
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ อบต.บัวคำ   15 มิ.ย. 64 115
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566)   15 มิ.ย. 64 117
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง   16 มี.ค. 64 112
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566   16 มี.ค. 64 130
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566   16 มี.ค. 64 169
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ   1 ต.ค. 62 67