เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ จัดประชุมโครงการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกอบต.บัวคำและนายก อบต.บัวคำ


ออนไลน์ : 6

Gallery :: เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ จัดประชุมโครงการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกอบต.บัวคำและนายก อบต.บัวคำ
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ จัดประชุมโครงการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิก อบต.บัวคำ และนายก อบต.บัวคำ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ 
วันที่ : 6 ตุลาคม 64   View : 16