แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓

 
แผนพัฒนาบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ
อำเภอโพธิ์ชัย  จังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓

 หลักการและเหตุผล
๑.  หลักการและเหตุผลของการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
 ๑.๑ ภาวการณ์เปลี่ยนแปลง
                   ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ  และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการยุคใหม่  ผู้นำหรือผู้บริหารองค์การต่างๆ  ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่างๆ    โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ   การปรับเปลี่ยนวิธีคิด  วิธีการทำงาน  เพื่อแสวงหารูปแบบใหม่ ๆ   และนำระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ มาพัฒนาองค์การ   ซึ่งนำไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์การ    เพื่อให้องค์การสามารถใช้และพัฒนาความรู้  ที่มีอยู่ภายในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์การได้อย่างเหมาะสม
 ๑.๒  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๑๑  ระบุ ดังนี้
           “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ    สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน   ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์”
           “ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่การปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง  ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหม่    จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้   ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และนำมาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา  ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้กำหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
          ๑.  ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง
          ๒.  ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง   รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
          ๓.  ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลามีความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม
          ๔.  ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อการนำมาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ”
 
๑.๓  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดร้อยเอ็ด
                   ตาม คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดร้อยเอ็ด   เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๔๕ ในหมวดที่ ๑๒ การบริหารงานบุคคล  ส่วนที่ ๓ การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล   ก่อนมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่  โดยผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนา  ๕  ด้าน  ดังนี้
                   ๑.  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน
                   ๒.  ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละตำแหน่ง
                   ๓.  ด้านการบริหาร
                   ๔.  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว
                   ๕.  ด้านศีลธรรมคุณธรรม
                   เพื่อให้เป็นไปตามประกาศพนักงานส่วนตำบลจังหวัดร้อยเอ็ด  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๔๕ ข้อ ๒๖๙ - ๒๗๕  จึงได้จัดทำแผนพัฒนาขึ้น  โดยจัดทำให้สอดคล้องกับแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ  และจัดทำให้ครอบคลุมถึงบุคลากร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ
๑.๔  การวิเคราะห์บุคลากร
การวิเคราะห์บุคลากร ( Personal Analysis) ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ซึ่งเป็นการวิเคราะห์แบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดไว้ เพื่อให้การอ่านผลการวิเคราะห์เป็นไปในทางเดียวกันและเข้าใจได้ง่าย
 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses)
๑.  มีเจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบในแต่ละตำแหน่ง
     ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็วทัน
     ต่อเหตุการณ์
๒.  มีการกำหนดส่วนราชการเหมาะสมกับงานที่
     ปฏิบัติ
๓.  ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสารสนเทศ และ IT
     ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
๔.  มีจำนวนเจ้าหน้าที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
๕.  มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
 
๑.  การปฏิบัติงานภายในส่วนราชการและระหว่างภาค    
     ส่วนราชการยังขาดความเชื่อมโยงเกื้อหนุนซึ่งกัน
     และกัน
๒.  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ที่เป็นระบบและ
     เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
๓.  เจ้าหน้าที่มีความตระหนักในหน้าที่และความ
     รับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติค่อนข้างน้อย
๔.  ขาดการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และพัฒนาแนวคิด
     รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้เกิดสิ่งจูงใจ 
     และขวัญกำลังใจ ที่จะทำให้ข้าราชการและ
     เจ้าหน้าที่ทุ่มเทกำลังกายและความคิดในการ
     ปฏิบัติงาน
๕.  ทำงานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก
 
 
โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม(Threats)
 1. ประชาชนร่วมมือพัฒนา อบต.ดี 
 2. มีความคุ้นเคยกันทั้งหมดทุกคน
 3. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขต  อบต. ทำให้รู้สภาพพื้นที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี
 4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรีปริญญาโทเพิ่มขึ้น
๑.  ระเบียบกฎหมายไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
๒.  กระแสความนิยมของต่างชาติมีผลกระทบต่อ
     คุณภาพชีวิตของประชาชน
๓.  มีความก้าวหน้าในวงแคบ
๔.  บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้ปัญหาเศรษฐกิจ ทำให้มีเวลาให้ชุมชนจำกัด
 
 
 
การวิเคราะห์ในระดับองค์กร
 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses)
 1. บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้ายที่
 2. การเดินทางสะดวกทำงานเกินเวลาได้
 3. อยู่ในวัยทำงานสามารถรับรู้และปรับตัวได้เร็ว
 4. มีความรู้เฉลี่ยระดับปริญญาตรี
 5. ผู้บริหารระดับหน่วยงานมีความเข้าใจในการทำงานสามารถสนองตอบนโยบายได้ดี
 6. มีระบบบริหารงานบุคคล
 1. ขาดความกระตือรือร้น
 2. มีภาระหนี้สินทำให้ทำงานไม่เต็มที่
 3. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ
 4. พื้นที่พัฒนากว้าง ปัญหามากทำให้บางสายงานมีบุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี  เช่น  นักวิชาการเกษตร  นักวิชาการสาธารณสุข 
 5. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงานบริการสาธารณะบางประเภทไม่มี/ไม่พอ
 6. สำนักงานแคบ ข้อมูลเอกสารต่าง ๆสำหรับใช้อ้างอิงและปฏิบัติมีไม่ครบถ้วน
โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม(Threats)
๑.  นโยบายรัฐบาลเอื้อต่อการพัฒนาและการแข่งขัน
๒.  กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการ  
     ปกครองท้องถิ่นสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน
     ส่วนตำบลด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
     สารสนเทศ
๓.  อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
๔.  ประชาชนให้ความสนใจต่อการปฏิบัติงานของ
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
 1. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจากความสัมพันธ์แบบ เครือญาติ ในชุมชน การดำเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยากมักกระทบกลุ่มญาติพี่น้อง 
 2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงานความรู้ที่มีจำกัดทำให้ต้องเพิ่มพูนความรู้ให้หลากหลายจึงจะทำงานได้ ครอบคลุมภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล     
 3. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่        จำนวนประชากร   และภารกิจ   

การวิเคราะห์โครงสร้างการพัฒนาบุคลากร
 โครงสร้างปัจจุบัน
 การพัฒนาบุคลากรในโครงสร้างใหม่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ จะเป็นการพัฒนาโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมและใช้ระบบเปิด   โดยบุคลากรสามส่วนที่ต้องสัมพันธ์กันเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ  มีคณะกรรมการทำหน้าที่วางแผนอัตรากำลัง สรรหาทั้งการบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย และประเมินผลเพื่อการเลื่อนระดับตำแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบ และการต่อสัญญาจ้าง โครงสร้างการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำที่จะปรับปรุงจึงเป็นดังนี้
 วิสัยทัศน์การบริหารงานบุคคล
            “ภายในปี ๒๕๖๑ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ จะมีความก้าวหน้ามั่นคงในชีวิต  มีความรู้ความสามารถ  มีความชำนาญการในหน้าที่  มีอัธยาศัยเต็มใจให้บริการประชาชน และประชาชนต้องได้รับความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ”
 วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
 ๒.๑  วัตถุประสงค์
          ๑.  เพื่อนำความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ
          ๒.  เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทำงาน เน้นสร้างกระบวนการคิด   และการพัฒนาตนเอง
               ให้เกิดขึ้นกับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ
          ๓.  เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ  ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
               ประสิทธิผลมากที่สุด
          ๔.  เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานดังนี้
                   ๑.  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน
                   ๒.  ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละตำแหน่ง 
                   ๓.  ด้านการบริหาร
                   ๔.  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว
                   ๕.  ด้านศีลธรรมคุณธรรม
 ๒.๒   เป้าหมายของการพัฒนา
         ๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ
                    บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ประกอบด้วย
๑.๑  การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
๑.๒  การพัฒนาสมาชิกท้องถิ่น  สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
๑.๓  การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล
๑.๔  การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พนักงานจ้าง
๑.๕  การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ในการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
๒. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
                    บุคลากรในสังกัดองค์กรบริหารส่วนตำบลบัวคำทุกคนที่ได้เข้ารับการพัฒนา การเพิ่มพูนความรู้ ทักษะคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารกิจกรรมบ้านเมืองที่ดี
 
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ
เพื่อให้พนักงานส่วนตำบลทุกคนทุกตำแหน่งได้รับการพัฒนาภายในระยะเวลา ๓ ปี การพัฒนาด้านบุคลากร
๑.ส่งเสริมและให้ความสำคัญกับการฝึกอบรม เพราะการฝึกอบรมจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ และทัศนคติที่ดีมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยใช้หลักสูตร  ดังนี้
 -  ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
-   การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
-   ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในตำแหน่ง
-   ด้านการบริหาร
-   ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๒.ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้มีโอกาสศึกษาต่ออย่างเต็มที่ โดยการให้ทุนการศึกษาหรือการอนุญาตให้ ศึกษาต่อ และส่งเสริมให้เพิ่มพูนความรู้ในการทำงานตลอดเวลา
๓.สนับสนุนให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง สมาชิก อบต. ผู้บริหาร และประชาชน ได้มีโอกาสทัศนศึกษาดูงานตามโครงการต่าง ๆ เพื่อให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ดำเนินการเองหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นโดยวิธีการ ดังนี้
-  ปฐมนิเทศ
-  ฝึกอบรม
-  ศึกษาดูงาน
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / สัมมนา
-  การสอนงาน/ ให้คำปรึกษา และอื่น ๆ
-  ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท และหลักสูตรตามสายงานปฏิบัติ
 
พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ตามข้อบัญญัติ อบต.บัวคำ  
 
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ
เพื่อให้พนักงานส่วนตำบลทุกคนทุกตำแหน่งได้รับการพัฒนาภายในระยะเวลา ๓ ปี การพัฒนาด้านจริยธรรม  คุณธรรม
๑.ส่งเสริมจริยธรรมเพื่อให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง  มีคุณภาพ มีความรู้ มีความสามารถ และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม
๒.การจัดทำประกาศเผยแพร่มาตรฐานจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
๓.การตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจากประกาศเผยแพร่มาตรฐานจริยธรรม
๔.มีการพัฒนาจิตสำนึกรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  วางตัวเป็นการทางการเมือง
 
 
 
 
 
 
ดำเนินการเองหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นโดยวิธีการ ดังนี้
-  ปฐมนิเทศ
-  ฝึกอบรม
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / สัมมนา
-  การสอนงาน/ ให้คำปรึกษา และอื่น ๆ
-  วางมาตรการจูงใจและลงโทษ
พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ตามข้อบัญญัติ อบต.บัวคำ  
 
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ
เพื่อให้พนักงานส่วนตำบลทุกคนทุกตำแหน่งได้รับการพัฒนาภายในระยะเวลา ๓ ปี การพัฒนาด้านอื่น ๆ
๑.  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาให้มีการลดเวลา ลดขั้นตอนในการทำงาน การปรับใช้ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
๒.  ให้มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการทำงาน
๓.  ส่งเสริมให้มีการดำเนินกิจกรรม ๕ ส
 
 
 
 
 
 
 
ดำเนินการเองหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นโดยวิธีการ ดังนี้
-  ปฐมนิเทศ
-  ฝึกอบรม
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / สัมมนา
-  การสอนงาน/ ให้คำปรึกษา และอื่น ๆ
-  ปรับปรุงสถานที่ทำงาน และสถานที่บริการประชาชน
พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ตามข้อบัญญัติ อบต.บัวคำ  
 
มาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ  
๑. มีการมอบรางวัลให้พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ดีเด่นเป็นประจำทุกปี โดยมีประกาศเกียรติคุณและเงินหรือของรางวัล โดยมีหลักเกณฑ์ทั่วไป ดังนี้
                             ๑.๑  ความสม่ำเสมอในการปฏิบัติงานราชการ
                             ๑.๒  มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชน ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
๑.๓  การรักษาวินัย ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม
                             ๑.๔  การอุทิศตนเสียสละเพื่องานและส่วนรวม
๒.  จัดให้มีสมุดลงชื่อเข้าร่วมโครงการพิเศษในวันหยุดราชการ
๓.  จัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ทำงานร่วมกัน เช่น การจัดกิจกรรมพัฒนาที่หน่วยงานต่าง ๆ เป็นเจ้าภาพ  การพบปะสังสรรค์  เป็นต้น
 
มาตรการดำเนินการทางวินัย
๑.  มอบอำนาจให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณาโทษแก่บุคลากรในสังกัดที่กระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรงได้ในขั้นว่ากล่าวตักเตือน  แล้วเสนอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ
๒.  มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหย่อนโทษให้แต่ละระดับสายการบังคับบัญชาละ  ๓  ครั้ง  ยกเว้นการกระทำผิดวินัยในมาตรการที่ประกาศเป็นกฎเหล็ก คือ
๒.๑  การดื่มสุรา การเล่นการพนันในสถานที่ราชการ
๒.๒ การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกร้องผลประโยชน์จากประชาชนที่นอกเหนือจากที่กฎหมายหรือระเบียบกำหนด
๒.๓  การขาดเวรยามรักษาสถานที่จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับประชาชนหรือองค์การบริหารส่วนตำบล
๒.๔  การทะเลาะวิวาทกันเอง
ส่วนที่ ๓
หลักสูตรการพัฒนา
๓.๑   หลักสูตรในการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ  กำหนดหลักสูตรการพัฒนาสำหรับบุคลากรในแต่ละตำแหน่งต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้
. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับ
๑.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชการอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
๑.๒ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๑.๓ พระราชบัญญัติกำหนดแผนกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๑.๔ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๑.๕ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
๑.๖ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๑.๗ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๑.๘ กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑.๙ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และการบริหาราชการแผ่นดิน
. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับ
๒.๑ พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐
๒.๒ พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๔๗๕
๒.๓ พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘
๒.๔ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
๒.๕ พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓
๒.๖ ระเบียบกฎหมายและแนวทางในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละตำแหน่ง เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง
 1. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
 2. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
 3. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง
 4. หลักสูตรด้านการบริหาร
 5. หลักสูตรพนักงานจ้างทุกตำแหน่ง
 6. การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี
 7. การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท
 8. ๘. การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม
 9. ๙. พัฒนาระบบ  IT  ให้มีประสิทธิภาพ
 10. ๑๐. เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่
 11. ๑๑. มนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร
 12. ๑๒. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
      ๑๒.๑  การปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
      ๑๒.๒  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
๑๓. จัดทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
 หมายเหตุ   ๑. หลักสูตรต่างๆ ให้รวมถึงหลักสูตรที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น และมีเนื้อหา
                      สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวข้างต้น
                 ๒. หลักสูตรในแต่ละด้านสามารถจัดรวมไว้ในโครงการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลโครงการเดียวกันได้
        ๔ ประเด็นที่ต้องพัฒนา
๔.๑  ควรให้มีการปรับปรุงกระบวนการทำงานพร้อมเน้นกระบวนการสารสนเทศมาใช้งาน
๔.๒  ควรมีการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างข้าราชการให้เป็นมืออาชีพ
๔.๓  บริหารจัดการฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงทุกส่วนราชการ
๔.๔  พัฒนาระบบบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
๔.๕  พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ
๔.๖  วางแผนบริหารอัตรากำลังและปรับอัตรากำลังให้เหมาะสม
๔.๗  พัฒนาการกระจายอำนาจ
๔.๘  พัฒนาระบบตอบแทนและแรงจูงใจ
        ส่วนที่ ๔
วิธีการพัฒนา และระยะเวลาดำเนินการพัฒนา
วิธีการพัฒนา
                      วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  และบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ กำหนดวิธีการพัฒนา ตามความจำเป็นและความเหมาะสมในการดาเนินการ โดยใช้วิธีดังนี้
                     ๑. วิธีการดำเนินการ
                        ๑.๑ การปฐมนิเทศ
                        ๑.๒ การฝึกอบรม
                        ๑.๓ การศึกษาหรือดูงาน
                        ๑.๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนารวมถึงการประชุมประจาเดือนขององค์การบริหารส่วนตำบลในการถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงาน
                        ๑.๕ การสอนงาน การให้คาปรึกษา
๑.๖ การมอบหมายงาน
๑.๗ การให้การศึกษา
                     ๒. แนวทางการดำเนินการ
                       การดำเนินการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  และบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ นอกจากมีวิธีการดำเนินการตาม ข้อ ๑ แล้ว แนวทางในการดำเนินการได้ กำหนดแนวทางการดำเนินการไว้ ๓ แนวทาง ดังนี้
                       ๒.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการเอง
                       ๒.๒ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลจัดส่งพนักงานส่วนตำบลเข้ารับการอบรม
                       ๒.๓ ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ ดำเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนา พนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ เป็นผู้ดำเนินการ
                   . ระยะเวลาในการดำเนินการพัฒนา
                       ๓.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
                       ๓.๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
                       ๓.๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
                     . โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร
                           องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ  จึงได้จัดทำโครงการครอบคลุม ตามหลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง หลักสูตรด้านการบริหาร หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตามโครงการต่าง ๆ ในส่วนที่ ๕
 
วันที่ : 13 กรกฎาคม 63   View : 54