หลักการบริหารและพัฒนาทรัพยากร


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: หลักการบริหารและพัฒนาทรัพยากร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ
เรื่อง การกำหนดจำนวนวันและเวลาการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล
พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
------------------------------------------
                        อาศัยอ านาจตามข้อ 205 (7) แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2545 แก้ไข เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ พนักงานจ้าง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ได้ก าหนดเงื่อนไขให้พนักงานส่วน ต าบลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในแต่ละครั้งต้องไม่ลาหรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่นายก องค์การบริหารส่วนตำาบลก าหนดเป็นหนังสือ โดยค านึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งหน่วยงาน
                        เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นายกองค์การบริหาร ส่วนต าบลบัวค า จึงก าหนดจ านวนครั้งการท างานสายในแต่ละปีงบประมาณเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือนพนักงานส่วนต าบลและเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง โดยอนุโลมใช้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไปด้วย โดยมีหลักเกณฑ์ดังน
                        คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
1.1 เป็นพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลบัวค า
1.2 พนักงานส่วนต าบลจะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล
1.3 การมาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปีครั้งที่ 1 ในแต่ละครั้ง หากพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง มาปฏิบัติราชการตรงตามเวลา ไม่สาย ไม่ขาดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือไม่ละทิ้ง หรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ มีความเสียสละและอุทิศเวลาราชการจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรอบครึ่ง ปีงบประมาณ
                      หลักเกณฑ์การลาตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค า ก าหนดดังนี้
1. การลงเวลามาปฏิบัติราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ถือว่าเป็นการลงเวลามา ปฏิบัติราชการสาย เนื่องจากที่ตั้งส านักงานอยู่ติดกับถนนสายหลัก โพนทอง - ขอนแก่น การสัญจรสะดวกไม่อาจ อ้างเป็นเหตุในการเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่สายได้
2. ในการปฏิบัติงานเพื่อติดต่อราชการนอกสถานที่และไม่สะดวกในการมาลงเวลาปฏิบัติ ราชการไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลา 08.30 น. (เช้า) หรือ เวลา 16.30 น. (เย็น นั้น ให้อยู่ในดุลพินิจการอนุมัติของ ผู้บังคับบัญชา ได้เดือนละไม่เกิน 3 ครั้ง
3. การขาดการลงเวลามาปฏิบัติราชการในช่วงเวลา 08.30 น. (เช้า) หรือ เวลา 16.30 น. (เย็น) ถือว่าเป็นการลงเวลามาปฏิบัติราชการสาย ให้นับเป็นการมาปฏิบัติราชการสาย 1 ครั้ง ไม่ว่าจะเป็น ช่วงเวลาใดของวันปฏิบัติงานนั้น
4. ถ้าขาดการลงเวลามาปฏิบัติราชการในช่วงเวลา 08.30 น. และเวลา 16.30 น. (ทั้ง เช้า และเย็น) และไม่มีการลาตามระเบียบ ให้ถือว่าเป็นการขาดราชการ
5. การก าหนดจ านวนครั้งของการลา และการมาท างานสาย ส าหรับการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือนและเลื่อนขั้นค่าตอบแทนในรอบปีงบประมาณ (ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก 1 ต.ค. – 31 มี.ค. และ ครั้ง 2 ครึ่งปี หลัง 1 เม.ย – 30 ก.ย.)
- ลาป่วยและลากิจส่วนตัวเกิน 15 ครั้ง หรือมาท างานสายเกิน 10 ครั้ง พิจารณาเลื่อน ขึ้นเงินเดือนให้ไม่เกิน 0.5 ขั้น หรือเลื่อนขั้นค่าตอบแทนไม่เกิน 3.5 %
- ลาป่วยและลากิจส่วนตัวเกิน 20 ครั้ง หรือมาท างานสายเกิน 15 ครั้ง พิจารณาเลื่อน ขั้นเงินเดือนหรือไม่เลื่อนขั้นค่าตอบแทน (ไม่รวมวันลา ดังต่อไปนี้)
(ก) ลาอุปสมบท หรือ ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศอุดิอารเบีย เฉพาะ วันลาที่สิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฏหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน
(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน
(ค) ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน ไม่เกินหกสิบวันท าการ
(ง) ลาป่วยหรือประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไป หรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่
(จ) ลาพักผ่อน
(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือดหรือเข้ารับการเตรียมพล
(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์กรการระหว่างประเทศ
6. กรณีพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวค า ผู้ใดที่ลา หรือมาท างานสายเกินจ านวนวันที่ก าหนดตาม ข้อ 5 แต่ผู้บังคับบัญชาพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลพิเศษที่สมควร เลื่อนขั้นเงินเดือน 1.0 ขั้น หรือ ดีเด่น ให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างผู้นั้น ให้ผู้บังคับบัญชาเสนอชี้แจง เหตุผลที่สมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบัว ค า ได้เป็นเฉพาะราย
                                ทั้งนี้ ให้ผลการพิจารณาตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบัวค า เรื่อง การก าหนดจ านวนวัน ลาและการมาท างานสายของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง เพื่อน าเสนอ พิจารณาความดี ความชอบในการเลื่อนขั้นเงินเดือน รวมทั้งการประเมินเลื่อนระดับหรือใช้ในการพิจารณา เพื่อต่อสัญญาจ้าง หากกรณีพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ผู้ใดฝ่าฝืนหรือจงใจมีเจตนาไม่ปฏิบัติ ตามระเบียบหรือประกาศในระบบราชการ จะต้องได้รับการลงโทษทางวินัย(ตามระเบียบแนบท้าย ประกาศฉบับนี้)
                                 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
                                                     
                                                                         สุวิทย์ ชินเนหันหา
                                                                     (นายสุวิทย์ ชินเนหันหา)
                                                              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบัวคา
เรื่อง การสร้างขวัญและกาลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวคา ประจาปีงบประมาณ 2563
.................................
                          ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบัวคา ได้ดาเนินการประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจของพนักงานในสังกัดโดยได้ประเมินจากพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง ในด้านการบริหารของผู้บริหาร การบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล การจัดสภาพแวดล้อมในการทางาน และแรงจูงใจในการทางาน ซึ่งแบบประเมินได้สอบถามความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆ ในการทางาน ประกอบด้วย ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ สภาพแวดล้อมในการทางาน ภาวะผู้นาและวัฒนธรรมองค์กร ค่าตอบแทนและสวัสดิการในโอกาสและความก้าวหน้าทางอาชีพในองค์กร การรักษาดุลยภาพระหว่างชีวิตการทางานและชีวิตส่วนตัวความพึงพอใจในการทางานโดยรวม จากการประเมินดังกล่าว ผู้บริหารจึงนาผลการประเมินมาสร้างแรงจูงใจและการลงโทษให้กับพนักงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวคา ประจาปีงบประมาณ 2563 ดังนี้
1.มีการยกย่องชมเชยบุลากรดีเด่นในด้านต่างๆ เช่น ด้านการทางาน ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.มีการมอบของรางวัลให้กับพนักงานดีเด่นที่ไม่เคยลา
3.มีการมอบเงินช่วยเหลือพนักงานที่คลอดบุตร และกรณีประสบภัยต่างๆ
4.มีการมอบเงินช่วยเหลือ กรณีญาติและพนักงานเสียชีวิต
การลงโทษ
1.มีการว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา
2.มีการบันทึกชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร
3.มอบหมายงานอื่นให้ปฏิบัติ เนื่องจากการกระทาความผิด
4.มีการสั่งลงโทษกระทาผิดวินัยอย่างไม่รุนแรง
ดังนั้นจึงให้พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้างปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
               ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
                               ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 
 
สุวิทย์ ชินเนหันหา
(นายสุวิทย์ ชินเนหันหา)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบัวคา
วันที่ : 13 กรกฎาคม 63   View : 52