แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓

 
 
แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2563
 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ
อำเภอโพธิ์ชัย  จังหวัดร้อยเอ็ด
 
 
ส่วนที่ 1
บทนำ
 
         วัตถุประสงค์  เพื่อให้ทราบวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการจัดทำ และประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน องค์ประกอบ  ประกอบด้วย
                   1.1  บทนำ
                   1.2  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
                   1.3  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
                   1.4  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
  1. บทนำ
                   ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ได้บัญญัติหลักการปกครองท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบายการปกครอง   การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลังภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐและการตรวจสอบ   ของภาคประชาชนและในการพัฒนาท้องถิ่นกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์  การพัฒนาท้องถิ่นตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นทิศทางและแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะทำให้วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์  การพัฒนาบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมาย จึงต้องกำหนดให้มีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นเครื่องมือในการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  โดยใช้หลักเกณฑ์ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทางและภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่งๆ จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรม ที่จะต้องนำมาดำเนินการ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการของแต่ละแนวทางในแต่ละยุทธศาสตร์ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้ใช้แผนพัฒนา  ท้องถิ่นเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้กระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
                   สำหรับแผนการดำเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา  และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นๆ             และแผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุถึงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินการ              ในปีงบประมาณนั้นๆ ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น โดยมีการประสานงานและบูรณาการในการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ และการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการพัฒนา ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
(1) เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น
(2) เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(3) เพื่อให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
(4) เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการในการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น
(5) เพื่อให้มีการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การ ติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น
ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

 ขั้นตอนที่ 1

การเก็บรวบรวมข้อมูล

โดย คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมีการดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำเอง และหน่วยงานอื่นที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่

 ขั้นตอนที่ 2

การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

                       โดย คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำจัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ แผนงาน โครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ซึ่งได้กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน 2 ส่วน คือ
  ส่วนที่  1  บทนำ

                  ส่วนที่  2  บัญชีโครงการพัฒนา/กิจกรรม

 ขั้นตอนที่ 3

การประกาศแผนการดำเนินงาน

   1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ เพื่อประกาศใช้ต่อไป
   2. การประกาศใช้แผนการดำเนินงานให้องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ จัดทำประกาศ เรื่อง แผนดำเนินการองค์การบริการส่วนตำบลบัวคำ ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้
 
1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
(1) เพื่อแสดงถึงความชัดเจนในการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
(2) เพื่อแสดงถึงในการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยสอดคล้องประสานกับจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(3) เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ และกระบวนการตรวจสอบโดยภาคประชาชน
(4) เพื่อใช้เป็นเอกสารในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการพัฒนา/กิจกรรมต่างๆ ว่าเป็นไปตามที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่
 (5) เพื่อใช้เป็นเอกสารในการติดตามและประเมินผลตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมื่อได้รับแจ้งการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ซึ่งได้ปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมจากการโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย จากองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ
(6) เพื่อตรวจสอบผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยภาคประชาชนทั่วไปที่สนใจ เพื่อร่วมกันรักษาผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม
 
 
ส่วนที่ 2
บัญชีโครงการ/กิจรรม
วัตถุประสงค์     เพื่อสรุปยุทธศาสตร์/แผนงาน โครงการพัฒนา/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินการจริงในปีงบประมาณ ประกอบด้วย
                   2.1 สรุปงบหน้าแผนการดำเนินงาน
                   2.2 บัญชีโครงการพัฒนา/กิจกรรม
 
2.1 สรุปหน้างบแผนการดำเนินงาน
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานประจำปี 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ  อำเภอโพธิ์ชัย  จังหวัดร้อยเอ็ด
ยุทธศาสตร์ / แนวทาง จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
ร้อยละของ จำนวน ร้อยละของ หน่วยงาน หมายเหตุ
โครงการทั้งหมด  งบประมาณ  งบประมาณ ดำเนินการ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน            
แนวทางที่ 1 พัฒนาเส้นทางคมนาคม และวิศวกรรมจราจรทางบก ภายในท้องถิ่น - - - - -  
และเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่น            
แนวทางที่ 2 พัฒนาปรับปรุงและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ 6 7.32 1,039,000 6.90 กองช่าง  
มีอย่างทั่วถึงและเพียงพอ            
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการวางผังเมือง - - - - -  
             
รวม 6 7.32 1,039,000 6.90    
             
             
             
             
             
 
 
             
 
 
 
ยุทธศาสตร์ / แนวทาง จำนวนโครงการ ร้อยละของ จำนวน ร้อยละของ หน่วยงาน หมายเหตุ
ที่ดำเนินการ โครงการทั้งหมด  งบประมาณ  งบประมาณ ดำเนินการ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว            
แนวทางที่ 1 พัฒนา ฟื้นฟู และอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถาน ศาสน- - - - - -  
สถาน แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติต่าง ๆ และแหล่งท่องเที่ยวใหม่            
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ดให้เป็นที่รู้จักทั่วไปของ - - - - -  
นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ            
รวม 0 0 0 0 0  
             
ยุทธศาสตร์ / แนวทาง จำนวนโครงการ ร้อยละของ จำนวน ร้อยละของ หน่วยงาน หมายเหตุ
ที่ดำเนินการ โครงการทั้งหมด  งบประมาณ  งบประมาณ ดำเนินการ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม            
แนวทางที่ 1  การจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีอย่าง 6 7.32 1,947,279 12.94 สำนักปลัด  
เพียงพอทั่วถึง ได้มาตรฐานและสอดคล้องตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง            
แนวทางที่ 2 ส่งเสริม สืบสานจารีตประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรมอันดีงาม 7 8.54 330,000 2.19 สำนักปลัด  
ให้คงอยู่คู่กับท้องถิ่นสืบไป            
แนวทางที่ 3 พัฒนา และส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีมาตรฐาน - - - - -  
แนวทางที่ 4 การพัฒนาคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม นำความรู้ เกิดภูมิคุ้มกัน 1 1.22 45,000 0.30 สำนักปลัด  
รวม 14 17.08 2,277,279 15.43    
             
             
ยุทธศาสตร์ / แนวทาง จำนวนโครงการ ร้อยละของ จำนวน ร้อยละของ หน่วยงาน หมายเหตุ
ที่ดำเนินการ โครงการทั้งหมด  งบประมาณ  งบประมาณ ดำเนินการ
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ            
แนวทางที่ 1 พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมอาชีพ การสร้างาน สร้างรายได้ 1 1.22 20,000 0.13 สำนักปลัด  
ให้กับประชาชน            
แนวทางที่ 2 พัฒนาแหล่งน้ำ และการชลประทาน - - - - -  
แนวทางที่ 3 ส่งเสริม และสนับสนุนการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ในการ - - - - -  
ประกอบอาชีพ            
แนวทางที่ 4 จัดให้มีและบำรุงรักษาตลาดเพื่อรองรับสินค้าที่ผลิตได้ของประชาชน 1 1.22 15,000 0.10 สำนักปลัด  
แนวทางที่ 5 ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง - - - - -  
และเกษตรอินทรีย์            
แนวทางที่ 6 การพัฒนาการผลิตและการจำหน่ายข้าวหอมมะลิ - - - - -  
แนวทางที่ 7 ส่งเสริมสนับสนุน ระบบสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน 1 1.22 110,000 0.73 สำนักปลัด  
รวม 3 3.66 145,000 0.96    
             
             
             
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ / แนวทาง จำนวนโครงการ ร้อยละของ จำนวน ร้อยละของ หน่วยงาน หมายเหตุ
ที่ดำเนินการ โครงการทั้งหมด  งบประมาณ  งบประมาณ ดำเนินการ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม            
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 6 7.32 900,270 5.98 สำนักปลัด  
แนวทางที่ 2 สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและความปลอดภัย 2 2.44 110,000 0.73 สำนักปลัด  
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน            
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมกิจการ พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการ 4 4.88 7,226,200 48.02 สำนักปลัด  
ผู้สูงอายุ และ ผู้ด้อยโอกาส            
แนวทางที่ 4 เสริมสร้างมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 10 12.20 536,700 3.57 สำนักปลัด  
แนวทางที่ 5 ส่งเสริมการสร้างความสมานฉันท์เอื้ออาทรในสังคม - - - - -  
แนวทางที่ 6 เสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย ให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีการดำเนินชีวิตในสังคม 1 1.22 500,000 3.32 สำนักปลัด  
แนวทางที่ 7 จัดให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬา และสวนสาธารณะ 1 1.22 50,000 0.33 สำนักปลัด  
แนวทางที่ 8 ส่งเสริมการออกกำลังกาย แข่งขันกีฬา และนันทนาการ - - - - -  
แนวทางที่ 9 จัดตั้งและการบำรุงสถานพยาบาล - - - - -  
แนวทางที่ 10 จัดให้มี และสนับสนุน สุสาน และฌาปนสถาน - - - - -  
แนวทางที่ 11 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 5 6.10 110,000 0.73 สำนักปลัด  
ทรัพยากรธรรมชาติ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า            
แนวทางที่ 12 จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย การจัดการขยะ และสิ่งปฏิกูล - - - - -  
รวม 29 35.38 8,933,170 62.68    
             
             
ยุทธศาสตร์ / แนวทาง จำนวนโครงการ ร้อยละของ จำนวน ร้อยละของ หน่วยงาน หมายเหต?
วันที่ : 14 กรกฎาคม 63   View : 38