รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ๒๕๖๓


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ๒๕๖๓

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่1 ประจาปีงบประมาณ พ..2563
องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค า อาเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ประเด็นนโยบาย   โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน
1.ด้านการสรรหา 1.1 จัดทาแผนอัรากาลัง 3 ปีเพื่อใช้ในการกาหนดโครงสร้าง - ดาเนินการตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี(พ.ศ. 2561-2563)
  และกรอบอัตรากาลังที่รองรับภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล  
  1.2 จัดทาและดาเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการและพนักงาน - ดาเนินการขอให้กสถ. ดาเนินการสอบแทนในตาแหน่ง
  จ้างให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตรากาลังที่ลาออกหรือ จพง.จัดเก็บ นักวิชาการเงินและบัญชีและผอ.กองคลัง
  โอน(ย้าย)  
  1.3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ - ไม่มีการดาเนินการ
  หรือประกาศรับโอนย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่น มาดารงตาแหน่งที่ว่าง  
  หรือประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น  
  1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร - ไม่มีการดาเนินการ
  1.5 การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับตาแหน่งที่สูงขึ้น - ไม่มีการดาเนินการ
2.ด้านการพัฒนา 2.1 จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีและดาเนินการตามแผนฯ ให้ - มีการดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีพ.ศ. 2561-2563
  สอดคล้องตามความจ าเป็น โดยพิจารณาบุคลากร เข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ตามสายงาน
      ตาแหน่งให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ
  2.2 กาหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อประกอบในการพัฒนา - มีการวางแผนการพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตาม
  บุคลากรแต่ละตาแหน่ง สายงานความก้าวหน้าในแผนพัฒนาบุคลากรฯ
  2.3 สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่ใน - ส่งเสริมให้พนักงานส่วนตาบลที่บรรจุใหม่ดาเนินการเรียนรู้ด้วยตนเอง
  ระบบงาน E-Learning ในระบบ E-Learning ในวิชาความรู้ทั่วไป และเฉพาะตาแหน่ง
  2.4 ดาเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์มาตรฐาน - หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานกาหนดตาแหน่งเพื่อพิจารณา
  กาหนดตาแหน่ง ในความรู้ทักษะ และสมรรถนะ จัดส่งบุคลกร เข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในตาแหน่งตามสายงาน
  2.5 ดาเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร - หน่วยงานมีการประเมินความพึ่งพอใจของบุคลากรในการบริหารทรัพยา
      กรบุคคล ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากรสวัสดิการ สภาพแวดล้อมการทางาน
      บ าเหน็จความชอบ พร้อมทั้ง ติดตาม และนาผลความพึงพอใจของพนักงาน
      มาพัฒนา และจัดให้มีพื้นฐานของพนักงาน
3.ด้านการธารงรักษาไว้ 3.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทางความก้าวหน้าใน - หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าในสายงานตาแหน่ง
และแรงจูงใจ สายงานตาแหน่ง ให้บุคลากรทราบ ให้บุคลากรทราบ พร้อมให้คาปรึกษาดังกล่าว
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่1 ประจาปีงบประมาณ พ..2563
องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค า อาเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ประเด็นนโยบาย   โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน
  3.2 ดาเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์ - หน่วยงาน ดาเนินการปรับปรุงระบบดังกล่าว ตามระยะที่กรมส่งเสริมการปกครอง
  ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ท้องถิ่น กาหนดทุกระยะ แล้วเสร็จที่กาหนดไว้
  3.3 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ -หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชาตามลาดับ ดูแลกากับ ติดตาม
  ที่เป็นธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้ และประเมินผลการปฏิบัติงาน จนถึงคณะกรรมการกลั่นกรองผลการพิจารณาผล
      การปฏิบัติราชการ ในความรู้ทักษะ และสมรรถนะทุกคน อย่างเป็นธรรม และเป็นไป
      ตามเกณฑ์มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
  3.4 จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏิบัติหน้าที่ - พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล ครั้งที่1/2563 ให้เป็นไปตามผล
  ราชการอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้ การปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผ่านกระบวนการ คกก.พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน
      ส่วนตาบล ครั้งที่1/2563 ตามคาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน และรายงานการประชุม
      ดังกล่าว
  3.5 ดาเนินการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติหน้าที่ราชการ - ปีละ 2 ครั้ง
  ประจ าปีเพื่อยกย่องชมเชย แก่บุคลากรดีเด่น ด้านการปฏิบัติงานและ  
  คุณประโยชน์ต่อสาธารณชน  
  3.6 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากร ในด้านสภาพ - มีการจัดอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน
  แวดล้อมการทางาน ด้านความปลอดภัยในการทางาน ด้านการมี - จัดให้มียาและเวชภัณฑ์สาหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
  ส่วนร่วมในการทางาน - จัดให้มีกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ
4.ด้านคุณธรรม 4.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัด ทราบถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการ - ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น และ
จริยธรรม และวินัย ส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตาบลบัวคา ว่าด้วยจรร ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตาบลบัวคา ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ข้าราชการ ยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
  4.2 ให้ผู้บังคับบรรชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างเป็น - ดาเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตาบล
  ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติรววมถึงการควบคุม กากับ ติดตาม และดูแล และพนักงานจ้าง ตามคาสั่ง อบต.บัวคา ที่118/2561 119/2561 120/2561
  ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์แนวทาง ระเบียบ ลงวันที่8 มิถุนายน พ.ศ. 2561
  และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
  4.3 ส่งเสริมให้บุลากรปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวิน - มีดาเนินการตามแผน โดยสรุปรายงานผลการดาเนินการแผนการส่งเสริมวินัย
  คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจ าปีพ.ศ.2561-2563 คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น
 
วันที่ : 14 กรกฎาคม 63   View : 45