รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ
เรื่อง  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2562
**********************************************************
            ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ปีงบประมาณ 2562 โดยเป็นผู้มารับบริการในห้วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 จากการสุ่มตัวอย่างประชาชนซึ่งมารับบริการต่างๆ จำนวน 100 คน
            บัดนี้ การดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนตามผลการสรุปรายละเอียด ดังนี้
             ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบสัมภาษณ์
 1. เพศ
 1. ชาย   ร้อยละ  55       2) หญิง    ร้อยละ   45
 1. อายุ
 1. 15 – 25 ปี                  ร้อยละ  2
 2. 26 – 35 ปี                  ร้อยละ 45
 3. 36 – 45 ปี                  ร้อยละ 21
 4. 46 – 55 ปี                  ร้อยละ 23
 5. 56 – 65 ปี                   ร้อยละ 9
 6. มากกว่า 65 ปีขึ้นไป         ร้อยละ  0
 1. ระดับการศึกษาสูงสุด
 1. ต่ำกว่าประถมศึกษา           ร้อยละ 1
 2. ประถมศึกษา                   ร้อยละ 23
 3. มัธยมศึกษาตอนต้น/ปลาย   ร้อยละ 19
 4. ปวช/ปวส/ปวท                ร้อยละ 42
 5. อนุปริญญา                     ร้อยละ  3
 6. ปริญญาตรี                      ร้อยละ 4
 7. สูงกว่าปริญาตรี                ร้อยละ 0
 1. อาชีพ
 1. ไม่ได้ประกอบอาชีพ            ร้อยละ  1
 2. เกษตรกร/รับจ้างทั่วไป         ร้อยละ  37
 3. ประกอบธุรกิจส่วนตัว           ร้อยละ 21
 4. พนักงาน/ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ    ร้อยละ 33
 5. ข้าราชการ/ลูกจ้างของรัฐ       ร้อยละ 5
 6. ลูกจ้างเอกชน                    ร้อยละ 1
 7. นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา        ร้อยละ 2
 8. อื่น                                 ร้อยละ 0
 9.  
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการดำเนินการให้บริการของหน่วยงาน
 1. ความรวดเร็ว/ความสะดวก ต่อการให้บริการ
พอใจ ร้อยละ 91                ไม่พอใจ    ร้อยละ 9
 1. มีการประชาสัมพันธ์ในการให้บริการต่อประชาชน
พอใจ  ร้อยละ 86               ไม่พอใจ    ร้อยละ 14
 1. มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร    
พอใจ  ร้อยละ  84             ไม่พอใจ   ร้อยละ16
 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
พอใจ  ร้อยละ  84             ไม่พอใจ   ร้อยละ16
 
สรุป   ผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ดังนี้
 
 • พอใจ                 ร้อยละ  86.25
 • ไม่พอใจ              ร้อยละ  13.75
     
                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                                   ประกาศ ณ วันที่  4 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
 
                                         (นายสุวิทย์  ชินเนหันหา)
                                    นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ
วันที่ : 14 กรกฎาคม 63   View : 36