แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ                
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม                
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563                
                       
                                           
งบ หมวด แหล่งเงิน ประมาณการ แผนงานบริหารงานทั่วไป
00110
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
00120
แผนงานการศึกษา
00210
แผนงานสาธารณสุข
00220
แผนงานสังคมสงเคราะห์
00230
แผนงานเคหะและชุมชน
00240
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
00250
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
00260
แผนงานการเกษตร
00320
แผนงานงบกลาง
00410
รวม
รายจ่าย                            
งบกลาง งบกลาง เงินงบประมาณ 8,216,582.00 - - - - - - - - - 3,974,192.00 3,974,192.00
งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินงบประมาณ 2,743,920.00 1,364,760.00 - - - - - - - - - 1,364,760.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินงบประมาณ 10,774,660.00 3,707,084.00 - 420,360.00 - - 719,700.00 - - - - 4,847,144.00
งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน เงินงบประมาณ 579,000.00 67,490.00 - - - - 81,300.00 - - - - 148,790.00
ค่าใช้สอย เงินงบประมาณ 4,602,890.00 778,870.51 316,700.00 218,800.00 47,492.00 43,750.00 84,320.00 - 140,000.00 - - 1,629,932.51
ค่าวัสดุ เงินงบประมาณ 1,816,948.00 128,953.90 8,000.00 132,717.80 - - 199,681.00 - - - - 469,352.70
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ - - - - 20,439.00 - - - - - - 20,439.00
ค่าสาธารณูปโภค เงินงบประมาณ 555,000.00 267,478.80 - - - - - - - - - 267,478.80
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินงบประมาณ 1,011,000.00 31,000.00 - 386,000.00 - - - - - - - 417,000.00
รวม 30,300,000.00 6,345,637.21 324,700.00 1,157,877.80 67,931.00 43,750.00 1,085,001.00 - 140,000.00 - 3,974,192.00 13,139,089.01
วันที่ : 14 กรกฎาคม 63   View : 38