แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย  จังหวัดร้อยเอ็ด
การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
.๑  การสร้างจิตสำนึกและตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการ
 ฝ่ายบริหาร  ข้าราชการการเมือง  ฝ่ายสภาท้องถิ่น
และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
.  โครงการ/กิจกรรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
๒.  หลักการและเหตุผล
          หลักธรรมาภิบาล หรือกิจการบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี  เป็นหลักสำคัญในการบริหารและการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต  โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกในการทำงานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง  นอกจากนี้ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง  อีกทั้งสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย  จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมาช้านาน  จึงจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต   คอร์รับชันอย่างจริงจัง
          องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ  จึงได้นำหลักธรรมาภิบาล  ซึ่งประกอบด้วยความชอบธรรม ความโปร่งใส  ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้  ความมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ  ซึ่งจะนำไปสู่การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. วัตถุประสงค์
          ๒.๑  เพื่อให้ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ    มีความรู้ความเข้าใจของหลักธรรมาภิบาล  คุณธรรม  จริยธรรม
          ๒.๒  เพื่อให้ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ  เข้าใจหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้
          ๒.๓  เพื่อให้ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ  คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล  หลักการมีส่วนร่วม  ซึ่งจะนำไปสู่การบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. เป้าหมาย
          ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง
๕. พื้นที่ดำเนินการ
          องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ
๖.วิธีดำเนินการ
          ๖.๑  จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร
          ๖.๒  มอบหมายงานให้กับผู้ที่รับผิดชอบโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
          ๖.๓  ดำเนินโครงการ
          ๖.๔  สรุปผลในภาพรวมรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ
๗. ระยะเวลาดำเนินการ
          ๓ปี  ( ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔ )
๘. งบประมาณ
          ใช้งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
          งานนิติการ (นักทรัพยากรบุคคล)  สำนักงานปลัด
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
          ๑๐.๑  ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง  มีความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล
          ๑๐.๒  ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างเห็นความสำคัญของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
          ๑๐.๓  ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง  นำองค์ความรู้ต่างๆ  ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.  โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง
๒. หลักการและเหตุผล
          ในปัจจุบันการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกกฤตของโลกที่มากับกระแสโลกาวิวัตน์  ระบบ ๔ G  ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญจากการพัฒนาคนในตำบลให้เป็นคนดีและ มีคุณธรรม  จริยธรรมควบคู่กันไปของคนในสังคม  โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนใช้อำนาจหน้าที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์  ต้องดูแล  จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ  การจัดการทรัพยากรของธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ
          ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ  จึงเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรในสังกัดเพื่อตระหนักการสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  มีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน  ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน  จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชน
๓. วัตถุประสงค์
          ๓.๑  เพื่อปลูกจิตสำนึกให้  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง
          ๓.๒  เพื่อให้คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง  เข้าใจหลักของพระพุทธศาสนาและน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
          ๓.๓  เพื่อพัฒนาจิตใจคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง  ให้มีจิตสาธารณะ เกิดความสำนึกในการส่งเสริมสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์
          ๓.๔  เพื่อคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง  รู้จักการให้การเสียสละในการบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน
          ๓.๕  เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ  ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล
๔.  เป้าหมาย
          ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง
๕.  พื้นที่ดำเนินการ
          งานนิติการ (นักทัพยากรบุคคล)  องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ
๖.  วิธีดำเนินการ
          ๖.๑  จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร
          ๖.๒  มอบหมายงานให้กับผู้ที่รับผิดชอบโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
          ๖.๓  ดำเนินโครงการและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
          ๖.๔  สรุปผลในภาพรวมรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ
๗.  ระยะเวลาดำเนินการ
          ๓ ปี  (ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)
๘.  งบประมาณ
          ใช้งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท
๙.  ผู้รับผิดชอบ
          สำนักงานปลัด
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
          ๑๐.๑  ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง  มีคุณธรรม  จริยธรรม
          ๑๐.๒  ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างเข้าใจหลักของพระพุทธศาสนาและ   น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน
          ๑๐.๓  ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง  ได้รับการพัฒนาจิตใจ  พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความสำนึกในการมีส่วนร่วมและการสร้างสังคมแห่งคุณธรรมสมานฉันท์
          ๑๐.๔  เพื่อให้ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง  รู้จักการสร้างประโยชน์ให้ครอบครัวและประเทศชาติ  รู้จักการเสียสละและประเทศชาติ
          ๑๐.๕  เป็นสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรและเสริมสร้างคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล
.๒  การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วน 
๑.  โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู  ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมปรับภูมิทัศน์ในชุมชน
.  หลักการและเหตุผล
          องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ  ในอดีตมีทรัพยากรป่าไม้เป็นจำนวนมาก  แต่มีการลักลอบทำลายป่าไม้ที่ผิดกฎหมายได้เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว  ทำให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของตำบลบัวคำ มีจำนวนลดน้อยลง
ซึ่งส่งผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ต่างๆ  ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก  
          องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ  จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ  ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของป่าไม้  เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนภายในตำบลเห็นความสำคัญของระบบนิเวศน์  ปลูกป่าเพิ่มขึ้น และพืชสมุนไพรที่กำลังจะสูญหายไปจากป่า  และให้ประชาชนหันมาดูแลทรัพยากรภายในชุมชนภายในตำบล
๓.  วัตถุประสงค์
          ๓.๑  เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ทางสาธารณะ
          ๓.๒  เพื่อสร้างความรักความสามัคคีในชุชน
          ๓.๓  เพื่อสร้างกลุ่มอาสาสมัครและพิทักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อมภายในตำบล
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต
          ๔.๑  ปลูกต้นไม้และปลูกป่าชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ
          ๔.๒  ดูแลอนุรักษ์  ฟื้นฟู  สภาพแหล่งน้ำ  คูคลอง  ที่เสื่อมโทรมภายในตำบลบัวคำ
          ๔.๓  บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภายในตำบลบัวคำ กลุ่มต่างๆ  เช่น  กลุ่มสตรี  กลุ่มผู้สูงอายุ   เด็กและเยาวชน
๕.  พื้นที่ดำเนินการ
          พื้นที่ป่าสาธารณะในเขตชุมชนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ
๖.  วิธีดำเนินการ
          ๕.๑  จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร
          ๕.๒  มอบหมายงานให้กับผู้ที่รับผิดชอบโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
          ๕.๓  ดำเนินโครงการจัดอบรม  ตั้งกลุ่มอนุรักษ์พิทักษ์ป่าชุมชน  ปลูกต้นไม้ในชุมชน
          ๕.๔  สรุปผลในภาพรวมรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ
๗.  ระยะเวลาดำเนินการ
          ๓ ปี  (ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒-๒๕๖๔)
๘.  งบประมาณ
          ใช้งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท
๙.  ผู้รับผิดชอบ
          งานบริหารงานทั่วไป  สำนักงานปลัด
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
          ๑๐.๑  เกิดการอนุรักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟู
          ๑๐.๒  ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง  เข้าใจหลักของพระพุทธศาสนาและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน
          ๑๐.๓  ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง  ได้รับการพัฒนาจิตใจ  พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความสำนึกในการมีส่วนร่วมและการสร้างสังคมแห่งคุณธรรมสมานฉันท์
          ๑๐.๔  เพื่อให้ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง  รู้จักการสร้างประโยชน์ให้ครอบครัวและประเทศชาติ  รู้จักการเสียสละและประเทศชาติ
          ๑๐.๕ เป็นสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรและเสริมสร้างคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล 
๑.  โครงการ/กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้
๒.  หลักการและเหตุผล
          ปัจจุบันปัญหาเรื่องสุขภาพของประชาชนคนไทยเพิ่มทวีขึ้น  ซึ่งเห็นได้จากสถิติของผู้ป่วยที่มารับการบริการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ  และอัตราการป่วยจากโรคที่ไม่ติดต่อเพิ่มสูงขึ้น  โรงพยาบาลก็ต้องเพิ่มขนาดของโรงพยาบาลเพื่อให้รองรับผู้ที่มารับบริการ  ซึ่งเป็นภาระของรัฐบาลจะต้องเสียงบประมาณในการดำเนินการเป็นอันมาก  และเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเนื่องจากต้นเหตุของปัญหาสุขภาพที่สำคัญมีสาเหตุมาจากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะอาหารที่มีการปลอมปนสารเคมีหรือผักผลที่ไม่ปลอดสารพิษเพราะเกษตรกรผู้ผลิตใช้สารพิษกำจัดศัตรูพืชอย่างไม่ถูกวิธี  เพื่อเหตุผลทางการค้าและพาณิชย์ทำให้สารเคมีที่เป็นโทษเหล่านั้นตกอยู่กับผู้บริโภคยากที่จะหลีกเลี่ยง
          องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ  ได้เล็งเห็นความสำคัญของเรื่องสุขภาพดังกล่าว  จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนภายในตำบลและส่งเสริมการปลูกผักเพื่อบริโภคในการปลูกผักรับประทานเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของประชาชน
๓.  วัตถุประสงค์
          ๓.๑  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย์
          ๓.๒  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้เหมาะกับการทำเกษตรพอเพียง
          ๓.๓  เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนภายในตำบลและลดการใช้สารเคมี
          ๓.๔  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
๔.  เป้าหมาย
          ประชาชนภายในตำบลบัวคำ
๕.  พื้นที่ดำเนินการ
          องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ
๖. วิธีดำเนินการ
          ๕.๑  จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร
          ๕.๒  มอบหมายงานให้กับผู้ที่รับผิดชอบโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
          ๕.๓  ดำเนินโครงการ
          ๕.๔  สรุปผลในภาพรวมรายงานผลติดตามพืชผักที่กำลังปลูกและส่วนที่สำเร็จแล้ว
          ๕.๖  สำรวจความก้าวหน้าของโครงการ  โดยวัดจากอัตราการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์เพื่อบริโภค
คิดเป็นร้อยละของครัวเรือนที่ปลูกพืชผักส่วนครัว
๗.  ระยะเวลาดำเนินการ
          ๓ ปี  (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔)
๘.  งบประมาณ
          ใช้งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท
๙.  ผู้รับผิดชอบ
          งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม  สำนักงานปลัด
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
          ๑๐.๑  สมาชิกที่ร่วมโครงการมีความรู้และนวัตกรรมในการปลูกพืชผักอินทรีย์
          ๑๐.๒  สมาชิกสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติได้จริง
          ๑๐.๓  ลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตของสมาชิก  สมาชิกมีสุขภาพที่ดีและปลอดสารพิษ
          ๑๐.๔  ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากการปลูกพืชผักกินเอง  ได้เกิดการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เกิดประโยชน์ต่อตนเองและเกิดการแบ่งปัน
๑.โครงการสร้างความคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒.หลักการและเหตุผล
          เนื่องจากเด็กและเยาวชนไทยได้รับผลกระทบจากหลายๆด้าน  ที่ทำให้เกิดปัญหา  ผลกระทบด้าน เศรษฐกิจ  สังคม  เทคโนโลยี  ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  เด็กและเยาวชนไทยไม่เห็นความสำคัญของการศึกษา  สนใจแต่วัตถุนิยม  ไม่รู้จักการประมาณตน  ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่ออนาคตของชาติ
          ดังนั้นจึงควรทำให้เด็กและเยาวชนรู้จักความพอเพียง  ปลูกฝังอบรม  ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมโดยนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล  ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ  รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่น  รู้จักความเอื้อยเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน  มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมค่านิยม  ความเป็นไทย  ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
          ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ  จึงได้เห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ   จึงได้จัดทำโครงการสร้างความคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อปลูกฝังแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็กและเยาวชน
๓.  วัตถุประสงค์
๓.๑  เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้
๓.๓  เพื่อสร้างความคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล  ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น
๓.๔  เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ  รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน และรู้จักการอยู่ร่วมกันในชุมชน
๔.  เป้าหมาย
          เด็กและเยาวชนภายในตำบลบัวคำ
๕.  กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน
          ๕.๑ จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
          ๕.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงาน
          ๕.๓ ดำเนินการตามโครงการ
          ๕.๔ สรุปรายงานผลแก่ผู้บริหาร
๖.  พื้นที่ดำเนินการ
          องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ
๗.  งบประมาณในการดำเนินการ
          ใช้งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท
๘.  ระยะเวลาในการดำเนินการ
          ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ
          งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด
๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
          ๑๐.๑  เด็กและเยาวชนสามารถนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้
          ๑๐.๒  เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่เกิดขึ้นได้
          ๑๐.๓  เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปันและรู้จักอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
การบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริต
.๑  แสดงเจตจำนงทางการเมืองต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
.  โครงการ/กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
.  หลักการและเหตุผล
          ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.  ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช  ได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานออกเป็น  ๖  ยุทธศาสตร์ นั้น  ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบการบริหารราชการตามหลักบริหารการกระจายอำนาจการปกครอง  ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย  เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น
          ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ จึงมีความจำเป็นที่ผู้บริหารท้องถิ่นต้องแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรมด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการปราบปรามทุจริต  ส่งเสริมให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส  มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนและยกระดับมาตรการในการป้องกันการทุจริตต่อไป
๓.  วัตถุประสงค์
          เพื่อแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการจัดทำแผนป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ
.  เป้าหมาย/ผลผลิต
          ๔.๑  ประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  อย่างน้อย  ๑  ฉบับ
          ๔.๒  มีการประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน  อย่างน้อย  ๑  ครั้ง
          ๔.๓  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๓  ปี
๕.  พื้นที่ดำเนินการ
          องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ
๖.  วิธีดำเนินการ
          ๖.๑  ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
          ๖.๒  ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
          ๖.๓  จัดตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
          ๖.๔  จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
          ๖.๕  จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
          ๖.๖  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
          ๖.๗  ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
          ๖.๘  รายงานผลการดำเนินงาน
 ๗.ระยะเวลาดำเนินการ
          ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ -๒๕๖๔
๘ .งบประมาณในการดำเนินการ
          ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
          งานนิติการ  สำนักงานปลัด
๑๐.ตัวชี้วัด ผลลัพธ์
          ๑๐.๑  มีการประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต
          ๑๐.๒  ประการเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะ
          ๑๐.๓  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี
          ๑๐.๔  การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส ลดการร้องเรียนในการดำเนินงาน
 .๒  มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
 ๑.  โครงการ/กิจกรรมการเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล
๒.  หลักการและเหตุผล
พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง  เป็นบุคลากรที่ความสำคัญต่อองค์กร  โดยการขับเคลื่อนและการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มีประสิทธิภาพ  โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชน การพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลจะบรรลุได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ  ได้มาตรฐานในการทำงานที่โปร่งใส  สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ  ได้กำหนดการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปตามเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๖ กำหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น  ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  มีประสิทธิภาพและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ
ดังนั้นเพื่อให้เป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ  เป็นไปตามหลักคุณธรรม  จริยธรรมในการทำงาน  มีความโปร่งใสและตรวจสอบการทำงานได้  จึงได้จัดทำโครงการ/กิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล
๓.  วัตถุประสงค์
๓.๑  เพื่อกำหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในงานบริหารงานบุคคล
๓.๒  เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคคลมีรูปแบบ  ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง
๓.๓  เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ให้มีประสิทธิภาพ
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต
          จัดทำมาตรฐานด้านงานบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ
๕.  พื้นที่ดำเนินการ
          องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ
๖.  วิธีดำเนินการ
          กำหนดหลักเกณฑ์  การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ  แต่งตั้ง  โยกย้าย  โอนเลื่อนตำแหน่ง
๗.  เป้าหมาย/ผลผลิต
          จัดทำมาตรฐานด้านงานบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ
๘.  ระยะเวลาดำเนินการ
          ๓ ปี  ( ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔ )
๙.  งบประมาณ
          ไม่ใช้งบประมาณ
๑๐.  ผู้รับผิดชอบ
          งานนิติการ (นักทัพยากรบุคคล)  สำนักงานปลัด
๑๑.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
          ๑๑.๑  มีมาตรฐานดำเนินงานด้านงานบริหารบุคคล
          ๑๑.๒  เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ สามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน
          ๑๑.๓  ลดการร้องเรียนในการดำเนินการด้านงานบริหารบุคคล
          ๑๑.๔  บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ  มีความพึงพอใจงานด้านบริหารงานบุคคล
 ๑.  โครงการ/กิจกรรม ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
๒.  หลักการและเหตุผล
เพื่อการบันทึกบัญชี  การจัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ  จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ  ทำให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ  ลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและดำเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทำตามกฎหมาย  ระเบียบ  และมีความจำเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ
๓.  วัตถุประสงค์
๓.๑  เพื่อให้บุคลากรฝ่ายบัญชี  กองคลัง  มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ  ประกาศ  และหนังสือสั่งการ  ที่เกี่ยวข้อง
๓.๒  เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  ที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
๓.๓  เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรฝ่ายบัญชี  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ
๕.  พื้นที่ดำเนินการ
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ
๖.  วิธีดำเนินการ
จัดทำทะเบียนเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย  แยกแผนงาน  แยกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่ตั้งไว้
๗.  ระยะเวลาในการดำเนินการ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔  ตั้งแต่  ๑ ตุลาคม - ๓๐ กันยายน
๘.  งบประมาณในการดำเนินการ
-  ไม่ใช้งบประมาณ
๙.  ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑  บุคลากรทางฝ่ายบัญชี  กองคลัง  มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ  ประกาศและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
๑๐.๒  ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและเป็นไปตามในทิศทางเดียวกันเกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ
 
วันที่ : 15 กรกฎาคม 63   View : 43