ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ
       เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
  ......................................................
                         ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2562-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ  ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่3 (พ.ศ.2560–2564) ที่กำหนดวิสัยทัศน์“ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต (ZeroToleranceandCleanThailand) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากลองค์การบริหารส่วตำบลบัวคำ   ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใสสร้างค่านิยมวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) ขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนําไปสู่การปฎิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างแท้จริง
 
                       องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ  จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือหลักในการดําเนินงานด้านการป้องการทุจริตและเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามเอกสารท้ายประกาศนี้
                        ประกาศ  ณ วันที่  28 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.2561
 
 
                                                           (นายสุวิทย์ ชินเนหันหา)
                                                           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ
วันที่ : 4 สิงหาคม 63   View : 50