ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ
 
เดือน จำนวนเรื่อง ประเภทเรื่อง ผลการดำเนินการ
การจัดซื้อจัดจ้าง การให้บริการ ปัญหาอื่นๆ
มกราคม - - - - -
กุมภาพันธ์ - - - - -
มีนาคม - - - - -
เมษายน - - - - -
พฤษภาคม - - - - -
มิถุนายน - - - - -
กรกฎาคม          
สิงหาคม          
กันยายน          
ตุลาคม          
พฤศจิกายน          
รวม - - - - -
             
                                                                                 ข้อมูล ณ วันที่  1 กรกฎาคม 2563
 
 
 
ข้อมูลเชิงสถิตเรื่องการร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงานภายในสังกัดผ่านช่องทางต่างๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
ลำดับที่ สำนัก/กอง ติดต่อด้วยตนเอง ไปรษณีย์ ตู้รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ เว็บไซด์/เฟสบุ๊ค โทรศัพท์ อื่นๆ
1 สำนักปลัด - - - - - -
2 กองคลัง - - - - - -
3 กองช่าง - - - - - -
รวม - - - - - -
                 
 
ข้อมูล ณ วันที่  1 กรกฎาคม 2563
 
 
วันที่ : 18 พฤศจิกายน 62   View : 92