เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ประกาศเจตนารมณ์
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ
อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
พวกเราข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ
อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมและพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นองค์กรคุณธรรม
โดย "คุณธรรมเป้าหมาย" ดังนี้
ปัญหาที่อยากแก้
๑.การใช้วัสดุสำนักงานอย่างประหยัด และไม่นำไปใช้ในเรื่องส่วนตัว
๒.การมาปฏิบัติหน้าที่ตรงเวลา และปฏิบัติหน้ที่ด้วยความอุตสหะ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษา ประโยชน์ของทางราชการ
๓.การรักษาความสะอาดและการลดปริมาณขยะในหน่วยงาน
ความดีที่อยากทำ
๑สร้างวัฒนธรรมที่สุจริตและปลอดจากการทุจริตคอร์รัปข้ในหน่วยงาน
๒.ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื้อสัตย์สุจริต
๓.มีวินัยและปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของกฎหมาย
๔มีจิตอาสา ในงานบริการสู่สาธารณชนและสนับสนุนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนของหน่วยงาน
ทั้งนี้ เราทุกคนจะถือปฏิบัติ เป็นกติกของ องค์กรบริหารส่วนตำบลบัวคำ เพื่อให้คุณธรรมนำการพัฒนา เกิดสัดมคุณธรมที่"มันง มังคัง ยั่งยืน"
ทุกคนในองค์กรบริหาสนตำบลบ้คำมีคุณรมณ์ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความสมานฉันท์ ยึดมั่นในหลักธรรมศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทย ไปใช้ในการดำรงชีวิต ทำให้ปัญหาหมตไป สิ่งดีงามเกิดขึ้น เป็นแบบอย่างที่ดี ต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่๑๑ กุมภาพันธ์ ๒t๖๓
(นายสุวิทย์ ชินเนหันหา)
นายกองศ์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ
วันที่ : 18 พฤศจิกายน 62   View : 137