การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แบบ ปค. 5
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ
รายงานการประเมินผลการการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่  30  เดือน   กันยายน   พ.ศ. 2562
 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
 
ความเสี่ยง
 
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่
 
 
การประเมินผล
การควบคุมภายใน
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่
 
การปรับปรุงการควบคุมภายใน หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักปลัด ฯ
1.งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
 
กิจกรรม  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
วัตถุประสงค์
- เพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจาก อันตรายประเภทต่าง ๆ
 
-  การช่วยเหลือผู้ประสบภัยยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
-  รถนำส่งยังไม่ถูกต้องตามระเบียบ
-  ไม่มีรถกู้ชีพที่ถูกต้องและสมาชิกอาสาสมัครยังขาดประสบการณ์  ความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามหลักสูตรเท่าที่ควร
 
 
 
 
 
 
 
-  จัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครป้องกันภัยตามหลักสูตรการกู้ชีพกู้ภัย
-  ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ในการกู้ชีพ กู้ภัย
 
-การความคุมภายในมีความเพียงพอและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
 
   
30 กันยายน  2562
 
 
-งานป้องกันสำนักปลัด
 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
 
ความเสี่ยง
 
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่
 
 
การประเมินผล
การควบคุมภายใน
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่
 
การปรับปรุงการควบคุมภายใน หน่วยงานที่รับผิดชอ
2.งานด้านรักษาความสงบเรียบร้อย
วัตถุประสงค์
-เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
 
-  การออกปฏิบัติติหน้าที่รักษาความสงเรียบร้อย ยังขาดอุปกรณ์ในการป้องกันตัว
-  เจ้าหน้าที่และสมาชิกอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานไม่มีอำนาจหน้าที่พอที่จะสามารถจับกุมได้
 
 
 
 
 
 
 
-  ฝึกอบรมทบทวนการปฏิบัติงานด้าน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
-  จัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครป้องกันภัย  ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างต่อเนื่อง
 
-การความคุมภายในมีความเพียงพอและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
 
 
-  เจ้าหน้าที่ไม่มีอำนาจหน้าที่พอที่จสามารถจับกุมได้
 
 
30 กันยายน 2562
 
 
-งานป้องกันฯสำนักปลัด
 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
 
ความเสี่ยง
 
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่
 
 
การประเมินผล
การควบคุมภายใน
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่
 
การปรับปรุงการควบคุมภายใน หน่วยงานที่รับผิดชอบ
3.  งานด้านการจราจร

วัตถุประสงค์

-  เพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอันตรายในการใช้รถใช้ถนน
 
-   สมาชิก อปพร. ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการจราจร
-  ไม่มีเจ้าหน้าที่จราจร
 
 
 
 
 
 
-  จัดให้มีเจ้าหน้าที่สำหรับงานจราจรและอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านการจราจร
 
-การความคุมภายในมีความเพียงพอและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
 
 
-  ไม่มีเจ้าหน้าที่จราจร
 
 
30 กันยายน 2562
 
 
-งานป้องกันฯสำนักปลัด
 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
 
ความเสี่ยง
 
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่
 
 
การประเมินผล
การควบคุมภายใน
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่
 
การปรับปรุงการควบคุมภายใน หน่วยงานที่รับผิดชอบ
4.  งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วัตถุประสงค์

-  เพื่อให้เยาวชนเกิดความตระหนักถึงมหันตภัยของยาเสพติด  สามารถสร้างภูมิคุ้มกันและเข้ามามีส่วนร่วมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
 
 
-  ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร
-  เยาวชนในพื้นที่ ยังไม่รู้ถึง
มหันตภัยของยาเสพติดเท่าที่ควร
 
 
 
 
 
 
-  จัดให้มีการฝึกอบรม
ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน และเยาวชนในพื้นที่ให้รู้ถึงมหันตภัยของยาเสพติดและร่วมกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
 
 
-การความคุมภายในมีความเพียงพอและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
 
 
 
 
30 กันยายน 2562
 
 
-งานป้องกันฯสำนักปลัด
 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
 
ความเสี่ยง
 
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่
 
 
การประเมินผล
การควบคุมภายใน
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่
 
การปรับปรุงการควบคุมภายใน หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 5.  งานส่งเสริมการเกษตร
กิจกรรม  การดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์          
-  เพื่อให้พนักงานมีความรวดเร็วและปลอดภัยในการใช้เครื่องมือในการปฏิบัติงาน
 
 
-.  พนักงานยังขาดชุดที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
-.  ยังขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปรับปรุงภูมิทัศน์  เช่น  เครื่องตัดแต่งกิ่ง  เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
- เนื่องจากสถานที่ในการปรับปรุงมีจำนวนพื้นที่มากแต่ พนักงานมีจำนวนน้อย
 
 
 
 
 
 
-  ตั้งงบประมาณจัดซื้อชุดให้กับพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่
-  ตั้งงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือที่จะทำให้การปฏิบัติที่รวดเร็วขึ้น
-  หรือเพิ่มจำนวนพนักงาน
 
 
-การความคุมภายในมีความเพียงพอและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
 
 
 
 
30 กันยายน 2562
 
 
-สำนักปลัด
  
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
 
ความเสี่ยง
 
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่
 
 
การประเมินผล
การควบคุมภายใน
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่
 
การปรับปรุงการควบคุมภายใน หน่วยงานที่รับผิดชอบ
6.  งานด้านข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
-  1. เพื่อให้มีการกำหนดแนวทางการควบคุมและปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับ ที่ปฏิบัติงาน
เหมาะสม เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานและบุคลากร
 
 
-  กระบวนการดำเนินงานไม่เป็นไปตามข้อบังคับ/ข้อตกลง บุคลากรไม่ยอมรับต่อกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงใหม่ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
 
 
-  จัดประชุมชี้แจงและอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรอย่างสม่ำเสมอ
 
 
-การความคุมภายในมีความเพียงพอและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
 
 
 
เจ้าหน้าบางคนที่ขาดความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
 
 
 
 
 
30 กันยายน 2562
 
 
 
-หัวหน้าสำนักปลัด
-ปลัด อบต.
  
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
 
ความเสี่ยง
 
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่
 
 
การประเมินผล
การควบคุมภายใน
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่
 
การปรับปรุงการควบคุมภายใน หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ส่วนการคลัง
 1.  กิจกรรมด้านการเงิน
วัตถุประสงค์
-  เพื่อดำเนินงานตามงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลและช่วยให้การดำเนินงานหลักขององค์กรสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สำคัญ
 
 
-  เสี่ยงต่อการจัดทำงบประมาณที่ไม่ถูกต้อง
-  เสี่ยงต่อองค์กร  เสี่ยงต่อระบบเงินสะสม
-  เสี่ยงต่อการควบคุมการเงิน
-  เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในระบบบัญชี
-  เปลี่ยนแปลงบุคลากรบ่อยครั้ง
-  ปริมาณงานมาก
 
 
 
 
 
-  ควรส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม
-  กำชับการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
-  ให้มีบุคลากรครบ  และเหมาะสมกับงาน
 
 
-การความคุมภายในมีความเพียงพอและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
 
 
 
-  ปริมาณงานมาก 
 
 
 
 
 
30 กันยายน 2562
 
 
 
-ผอ.กองคลัง
 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
 
ความเสี่ยง
 
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่
 
 
การประเมินผล
การควบคุมภายใน
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่
 
การปรับปรุงการควบคุมภายใน หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 2.  กิจกรรมงานพัสดุ
 
วัตถุประสงค์
-  เพื่อให้ดำเนินงานเกี่ยวกับพัสดุเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุของ อปท.
-  เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ
 
 
-  เสี่ยงต่อการควบคุม  เนื่องจากการส่งมอบงานเดิมไม่ชัดเจน
-  การควบคุมบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ยังไม่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันเท่าที่ควร
 
 
 
 
 
-  จัดทำบัญชีคุมพัสดุให้เป็นปัจจุบัน
-  ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม
-  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-การความคุมภายในมีความเพียงพอและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
 
 
 
 
 
 
 
 
30 กันยายน 2562
 
 
 
-ผอ.กองคลัง
 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
 
ความเสี่ยง
 
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่
 
 
การประเมินผล
การควบคุมภายใน
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่
 
การปรับปรุงการควบคุมภายใน หน่วยงานที่รับผิดชอบ
  3.  กิจกรรมงานจัดเก็บและพัฒนารายได้
วัตถุประสงค์
-  เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปตามข้อบัญญัติตำบลและระเบียบในการจัดเก็บรายได้
-  เพื่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้
 
 
- ไม่สามารถจัดเก็บรายได้ตามที่กำหนดไว้ในประมาณการเทศบัญญัติในบางตัว
-  เจ้าหน้าจัดเก็บรายได้ยังขาดความรอบคอบ และความรับผิดชอบในหน้าที่ตนเอง
-ยังขาดเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  ควรส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม
-  กำชับการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
-  ให้มีบุคลากรครบและเหมาะสมกับงาน
 
 
-การความคุมภายในมีความเพียงพอและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
 
 
 
 
 
 
 
 
30 กันยายน 2562
 
 
 
-ผอ.กองคลัง
 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
 
ความเสี่ยง
 
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่
 
 
การประเมินผล
การควบคุมภายใน
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่
 
การปรับปรุงการควบคุมภายใน หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
 
กิจกรรม 
     1.  งานดูแลเด็กก่อนวันเรียน
 
วัตถุประสงค์ 
-  เพื่อส่งเสริมให้เด็กก่อนวัยเรียนมีพัฒนาการทางการศึกษาที่ดีตามเกณฑ์
 
 
 
-  ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามกิจกรรมในแต่ละวัน  ทำให้เด็กได้รับประสบการณ์ไม่เต็มที่
-  ครูผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน  ยังขาดเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็ก
-  ครูผู้ดูแลเด็กไม่กระตือรือร้นในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็ก
-  อาคารสถานที่ยังไม่เหมาะสม
 
 
 
 
 
 
 
-  ส่งเสริมให้ครูผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน  เข้ารับการ อบรมทางเชิงวิชาการ
-  ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของหน้าที่อย่างใกล้ชิด
-  ตั้งงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งาน
 
 
 
-การความคุมภายในมีความเพียงพอและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
 
 
 
 
-อาคารสถานที่ยังไม่เหมาะสม
 
 
 
 
 
30 กันยายน 2562
 
 
 
 
-หัวหน้าสำนักปลัด/นักวิชาการศึกษา
 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
 
ความเสี่ยง
 
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่
 
 
การประเมินผล
การควบคุมภายใน
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่
 
การปรับปรุงการควบคุมภายใน หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 2.  งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ 
-  เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
 
 
 
-  ขาดวิธีการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง
 
 
 
 
 
 
-  ส่งเสริมให้ประชาชน
รู้จักหลักวิธีการถ่ายทอดที่ถูกต้อง
 
 
 
-การความคุมภายในมีความเพียงพอและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 กันยายน 2562
 
 
 
 
-หัวหน้าสำนักปลัด/นักวิชาการศึกษา
  
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
 
ความเสี่ยง
 
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่
 
 
การประเมินผล
การควบคุมภายใน
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่
 
การปรับปรุงการควบคุมภายใน หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 กิจกรรม
     1.  งานสาธารณสุขชุมชน
วัตถุประสงค์
-  เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่สะอาดปลอดภัย
 
 
 
-  ผู้ประกอบการบางรายยังทราบหลักในการปฏิบัติในการประกอบการและระเบียบกฎหมาย พ.ร.บ.สาธารณสุข
- โรงฆ่าสัตว์ยังไม่ได้มาตรฐาน
-  ผู้ประกอบการบางรายยังไม่นำสัตว์มาชำแหละในโรงฆ่าสัตว์
 
 
 
-  ให้ความรู้กับผู้ประกอบการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระเบียบ/กฎหมาย
-  ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์  เพื่อให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
 
 
 
-การความคุมภายในมีความเพียงพอและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
 
 
 
 
- ยังไม่มีโรงฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐาน
 
 
 
 
 
30 กันยายน 2562
 
 
 
 
-เจ้าหน้าที่สาธารณสุข/หัวหน้าสำนักปลัด
  
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
 
ความเสี่ยง
 
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่
 
 
การประเมินผล
การควบคุมภายใน
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่
 
การปรับปรุงการควบคุมภายใน หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 2.  งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
 
กิจกรรม   ด้านการจัดการขยะ
 
วัตถุประสงค์
-  เพื่อให้ประชาชนมีสิ่งแวดล้อมที่ดีและทราบถึงวิธีการคัดแยกขยะ
 
 
 
-  ประชาชนไม่มีการคัดแยกขยะ  ทำให้มีปริมาณมาก  และยากต่อการกำจัด
-  เกิดปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม
- ยังไม่มีสถานที่กำจัดขยะที่สุขลักษณะ
 
 
 
- รณรงค์การคัดแยกขยะที่ครัวเรือน
-  แจกวัสดุ อุปกรณ์ในการคัดแยกขยะ
-  จัดหาสถานที่กำจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะ
 
 
 
 
-การความคุมภายในมีความเพียงพอและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
 
 
 
 
- ยังไม่มีสถานที่กำจัดขยะที่สุขลักษณะ
 
 
 
 
30 กันยายน 2562
 
 
 
 
-เจ้าหน้าที่สาธารณสุข/หัวหน้าสำนักปลัด
  
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
 
ความเสี่ยง
 
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่
 
 
การประเมินผล
การควบคุมภายใน
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่
 
การปรับปรุงการควบคุมภายใน หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองช่าง
 
กิจกรรม
     1.  ด้านการออกแบบและการควบคุมงานอาคาร
วัตถุประสงค์
-  เพื่อให้การสำรวจ  และการออกแบบ  การเขียนแบบโครงการก่อสร้างต่าง ๆ  การประเมินราคากลาง  ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย  ข้อบังคับ  มติ ครม.  หนังสือสั่งการต่าง ๆ
 
 
 
-  เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญการเขียนแบบ  ออกแบบ  การถอดแบบและการประมาณราคาโครงการ
ก่อสร้างต่าง ๆ  และขาดความรอบคอบ
- บุคลากรฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคารไม่มีประสบการณ์  ไม่มีความละเอียด  รอบคอบ  ในเนื้องานเท่าที่ควร
 
 
 
- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมสัมมนา  เรื่องการออกแบบ  เขียนแบบ  ถอดแบบ  การประเมินราคาก่อสร้าง  และการควบคุมงานก่อสร้าง
- ให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ศึกษาระเบียบกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้อง  ให้เกิดความชำนาญเพิ่มขึ้น  และให้ศึกษาจากผู้มีประสบการณ์ เช่น กรมโยธาธิการและผังเมือง  กรมชลประทาน
 
 
 
-การความคุมภายในมีความเพียงพอและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
 
 
 
 
- เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญการเขียนแบบ 
 
 
 
 
30 กันยายน 2562
 
 
 
 
นายช่างโยธา/ผอ.กองช่าง
 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
 
ความเสี่ยง
 
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่
 
 
การประเมินผล
การควบคุมภายใน
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่
 
การปรับปรุงการควบคุมภายใน หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองช่าง
 
กิจกรรม
          2.  ด้านการออกแบบและการควบคุมงานอาคาร
 
วัตถุประสงค์
-  เพื่อให้การสำรวจ  และการออกแบบ  การเขียนแบบโครงการก่อสร้างต่าง ๆ  การประเมินราคากลาง  ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย  ข้อบังคับ  มติ ครม.  หนังสือสั่งการต่าง ๆ
 
 
 
-  เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญการเขียนแบบ  ออกแบบ  การถอดแบบและการประมาณราคาโครงการ
ก่อสร้างต่าง ๆ  และขาดความรอบคอบ
- บุคลากรฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคารไม่มีประสบการณ์  ไม่มีความละเอียด  รอบคอบ  ในเนื้องานเท่าที่ควร
 
 
 
- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมฯ
- ให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ศึกษาระเบียบกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้อง  ให้เกิดความชำนาญเพิ่มขึ้น  และให้ศึกษาจากผู้มีประสบการณ์ เช่น กรมโยธาธิการและผังเมือง  กรมชลประทาน
 
 
 
-การความคุมภายในมีความเพียงพอและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
 
 
 
 
- เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญการเขียนแบบ 
 
 
 
 
30 กันยายน 2562
 
 
 
 
นายช่างโยธา/ผอ.กองช่าง
 
 
                    
                                                                                                            ( นายสุวิทย์  ชินเนหันหา )                         
                                                                                         ตำแหน่ง    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ
           
วันที่   12  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
 
 
วันที่ : 18 พฤศจิกายน 62   View : 105