ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 12

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อถังขยะเปียกพลาสติกพร้อมผาปิดตามโครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำสถานที่ทำลอยกระทง กระทงใหญ่ สถานที่บริเวณรอบๆบริเวณการจัดงานโดยประดับไฟส่องสว่างรอบบริเวณงานและทั้งค่ารื้อถอนโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พ.ย. 2565
จ้างเหมาตกแต่งรถขบวนแห่กระทงและนางนพมาศ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ย. 2565
จ้างเหมาขบวนนางฟ้อนรำและเครื่องเสียงประกอบดนตรีรำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ย. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๔๔๒๐ ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ต.ค. 2565
จ้างเหมาเคลื่อนย้ายพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 2565
จ้างเหมารถรับส่ง-เด็กปฐมวัยที่เข้ารับบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2565
จ้างเหมาในการจัดงานตกแต่งสถานที่จัดงาน ตามโครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะและวันออกพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ต.ค. 2565
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง (รถกู้ชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในการกวนข้าวทิพย์ โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะและวันออกพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2565
จ้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ(ห้องทำงานกองคลังและห้องทำงานกองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2565
จ้างต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ(ห้องผู้บริหารและห้องกิจการสภา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2565
จ้างโครงการจ้างเหมาปรับเกรดถนนผิวจราจรลูกรัง (ถนนกฐิน) หมูที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสำนักงานห้องประชุมสภาและโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบัวคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่๕ บ้านหนองแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุอาหารเสริมนมโรงเรียนเดือนกันยายนและนมปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2565
จ้างซ่อมเครื่องวิทยุสื่อสารประจำศูนย์ ประจำรถ เสาวิทยุติดรถ และเครื่องแปลงไฟฟ้า (POWER) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 2565
ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้มาร่วมงานในวันพิธีปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบัวคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุลูกรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.ย. 2565
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านโคกหนองบัว สี่แยกศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.ย. 2565
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองแสง ถนนเส้นหน้าบ้านนายแพง ภูตาเพิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.ย. 2565
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองแสง ถนนเส้นหน้าบ้านนายประจวบ มงคลช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ย. 2565
ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ย. 2565
จ้างโครงการจ้างเหมากำจัดวัชพืช(ผักตบชวา)อ่างเก็บน้ำหนองไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ย. 2565
ซื้อโต๊ะสแตนเลสหน้าเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 2565
ซื้อเก้าอี้ห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อโต๊ะอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 2565
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศสองชั้นสำหรับผู้เข้าร่วมกืจกรรมศึกษาดูงานตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบัวคำประจำปีงบประมาณ2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 2565