องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

Buakham Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 9

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ชุดเครื่องไทยธรรม ธูปเทียนและอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อถวายแด่พระสงฆ์ สามเณร ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ค. 2567
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๔๔๒๐ รอ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุอาหารเสริมนมโรงเรียน ประจำเดือนกรกฎาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อบต.บัวคำ) ประจำเดือนกรกฎาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2567
ซื้อเครื่องแสกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 2567
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อบต.บัวคำ) ประจำเดือน กรกฎาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดเกลี่ยปรับตกแต่ง ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ หมู่ที่ ๒,๓,๔,๕,๗,๙,๑๐ และหมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 2567
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิ.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๕ บ้านหนองแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มิ.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๑๐ บ้านเหล่ากลาง จุดเริ่มต้นจากหน้าบ้านนายคมกริช คตพรม ไปทางหน้าวัดป่าศรีโพธิ์ชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มิ.ย. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อบต.บัวคำ) ประจำเดือนพฤษภาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มิ.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านหนองไฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มิ.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๑ บ้านโคกหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ค. 2567
จ้างเหมาประดับตกแต่งสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำบั้งไฟเพื่อใช้จุดบูชาโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ค. 2567
จ้างเหมาคณะกลองยาวพื้นบ้าน โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ค. 2567
จ้างรถแห่ขบวนรถม้าคู่ท้าวผาแดงและนางไอ่โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ค. 2567
จ้างจัดหารถแห่ขบวนเอ้บั้งไฟ พร้อมตกแต่งให้มีความสวยงามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการอบรมโครงการอบรมอาชีพระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต แยกทางหลวงชนบท รอ ๔๐๗๙ ?ไปทางบ้านบัวคำใต้ หมู่ที่ ๑๑ บ้านโคกหนองบัว ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พ.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำบั้งไฟเพื่อใช้จุดบูชาและจุดเสี่ยงทายโครงการจัดงานประเพณีบุญสรงกู่ บ้านเก่างิ้ว ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต แยกทางหลวงชนบท รอ ๔๐๗๙ ?ไปทางบ้านบัวคำใต้ หมู่ที่ ๑๑ บ้านโคกหนองบัว ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต แยกทางหลวงชนบท รอ ๔๐๗๙ ?ไปทางบ้านบัวคำใต้ หมู่ที่ ๑๑ บ้านโคกหนองบัว ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ตามการสนับสนุนงบประมาณ โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เม.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗ บ้านบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองข่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านเก่างิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เม.ย. 2567
ซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต แยกทางหลวงชนบท รอ ๔๐๗๙ ?ไปทางบ้านบัวคำใต้ หมู่ที่ ๑๑ บ้านโคกหนองบัว ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 17 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2566