องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

Buakham Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 8

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๕ บ้านหนองแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านเหล่ากลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มี.ค. 2566
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In one สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มี.ค. 2566
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มี.ค. 2566
ซื้อเสื้อกีฬาสำหรับนักกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบัวคำประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 2566
ซื้อผ้าคลุมโต๊ะพร้อมผ้าประดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุอาหารเสริมนมโรงเรียนประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ด คำขวัญตำบลบัวคำ คำขวัญอำเภอโพธิ์ชัย และคำขวัญจังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2566
จ้างจัดจ้างเหมาจัดร้านนิทรรศการของตำบลบัวคำตามโครงการจัดงานประเพณีบุญข้าวจี่ของดีเมืองโพธิ์ชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ม.ค. 2566
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ม.ค. 2566
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศสองชั้น และรถตู้โดยสารโครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การรักษาระเบียบวินัย ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุอาหารเสริมนมโรงเรียนประจำเดือนธันวาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ม.ค. 2566
จ้างเหมาผู้ดูแลระบบเวปไซค์องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ม.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธ.ค. 2565
จ้างเหมาปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธ.ค. 2565
จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขั้น 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธ.ค. 2565
ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโพธิ์ชัยสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬาเพื่อใช้สำหรับการฝึกซ้อมของนักกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อเสื้อนักกีฬา สำหรับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโพธิ์ชัยสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนปฐมวัยที่เข้ารับการบริการที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(อบต.บัวคำ)ประจำเดือนธันวาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2565
ซื้อถังขยะเปียกพลาสติกพร้อมผาปิดตามโครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำสถานที่ทำลอยกระทง กระทงใหญ่ สถานที่บริเวณรอบๆบริเวณการจัดงานโดยประดับไฟส่องสว่างรอบบริเวณงานและทั้งค่ารื้อถอนโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พ.ย. 2565
จ้างเหมาตกแต่งรถขบวนแห่กระทงและนางนพมาศ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ย. 2565
จ้างเหมาขบวนนางฟ้อนรำและเครื่องเสียงประกอบดนตรีรำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ย. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๔๔๒๐ ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ต.ค. 2565
จ้างเหมาเคลื่อนย้ายพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 2565
จ้างเหมารถรับส่ง-เด็กปฐมวัยที่เข้ารับบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2565
จ้างเหมาในการจัดงานตกแต่งสถานที่จัดงาน ตามโครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะและวันออกพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ต.ค. 2565
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง (รถกู้ชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในการกวนข้าวทิพย์ โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะและวันออกพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2565