องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

Buakham Subdistrict Administrative Organization

ประวัติความเป็นมา


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของตำบลบัวคำ
อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
***************************************
เดิมตำบลบัวคำขึ้นกับตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งปัจจุบันได้แยกออกมาขึ้นกับอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีการปกครองแบ่งออกเป็น 11 หมู่บ้าน  ดังนี้
              หมู่ที่  1   บ้านโคกหนองบัว
              หมู่ที่  2   บ้านบัวคำ
              หมู่ที่  3   บ้านหนองไฮ
              หมู่ที่  4   บ้านเหล่ากลาง
              หมู่ที่  5   บ้านหนองแสง
              หมู่ที่  6   บ้านเก่างิ้ว
              หมู่ที่  7   บ้านบัวทอง
              หมู่ที่  8   บ้านบัวคำใต้
              หมู่ที่  9   บ้านเหล่ากลาง
              หมู่ที่ 10  บ้านหนองแสง
            หมู่ที่ 11  บ้านโคกหนองบัว
วันที่ : 30 พฤศจิกายน 542   View : 2048