องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

Buakham Subdistrict Administrative Organization

กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ


พันจ่าเอกวุฒิชัย เวียงสมุทร
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 093-4739798


นางสาวสายฝน บุรภักดิ์
นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทร : 084-3920189


นางเบญญาดา บุญชัยมาตร
ครู
เบอร์โทร : 098-5783726


นางทิวาวรรณ ปัตทะมะ
ครู
เบอร์โทร : 097-3429532


นางพรจิต กมลชิต
ครู
เบอร์โทร : 098-1544998


นางสาวรัชนี พรมลี
ครูผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 091-0144242


นางสาวปราณี ไสยรส
ครูผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 095-4536055