องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

Buakham Subdistrict Administrative Organization

ประกาศ : องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 12

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
การกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแนวปฏิบัติเพื่อสนับสนุนศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลบัวคำ 2566 25 ก.ค. 2566 8
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 12 มิ.ย. 2566 18
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา(รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ประจำปี 2566 28 เม.ย. 2566 30
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 27 เม.ย. 2566 32
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 27 เม.ย. 2566 28
การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) 31 มี.ค. 2566 27
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ เรื่อง การจัดการสิ่งปฎิกูล พ.ศ.2564 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)พ.ศ.2566 5 ม.ค. 2566 38
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 17 พ.ย. 2565 154
ประกาศการระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนื่องจากขาดคุณสมบัติ 17 พ.ย. 2565 77
ประกาศการระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนื่องจากขาดคุณสมบัติ 17 พ.ย. 2565 225
รายงานผลแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน และสรุปผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2565 10 พ.ย. 2565 9
สรุปความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปี 2565 10 พ.ย. 2565 18
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 4 พ.ย. 2565 136
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2 พ.ย. 2565 113
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 2 พ.ย. 2565 226
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ประจำปีงบประมาณ 2566 1 พ.ย. 2565 77
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 5 ต.ค. 2565 64
ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลบัวคำ ประจำปี 2565 4 ส.ค. 2565 8
รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อรถยนต์รถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน 7 มี.ค. 2565 8
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 6 ม.ค. 2565 285
รายงานผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 25 พ.ย. 2564 129
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 27 ต.ค. 2564 302
ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 28 ก.ย. 2564 119
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 16 ก.ย. 2564 10
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 3 ต.ค. 2561 9