ประกาศ : องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 16

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 17 พ.ย. 2565 5
ประกาศการระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนื่องจากขาดคุณสมบัติ 17 พ.ย. 2565 5
ประกาศการระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนื่องจากขาดคุณสมบัติ 17 พ.ย. 2565 5
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 4 พ.ย. 2565 6
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2 พ.ย. 2565 6
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 2 พ.ย. 2565 7
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ประจำปีงบประมาณ 2566 1 พ.ย. 2565 4
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 5 ต.ค. 2565 14
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 6 ม.ค. 2565 225
รายงานผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 25 พ.ย. 2564 79
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 27 ต.ค. 2564 246
ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 28 ก.ย. 2564 76