องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

Buakham Subdistrict Administrative Organization

ประกาศ : องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 6

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ เรื่อง การจัดการสิ่งปฎิกูล พ.ศ.2564 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)พ.ศ.2566 5 ม.ค. 2566 6
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 17 พ.ย. 2565 78
ประกาศการระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนื่องจากขาดคุณสมบัติ 17 พ.ย. 2565 52
ประกาศการระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนื่องจากขาดคุณสมบัติ 17 พ.ย. 2565 105
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 4 พ.ย. 2565 105
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2 พ.ย. 2565 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 2 พ.ย. 2565 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ประจำปีงบประมาณ 2566 1 พ.ย. 2565 60
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 5 ต.ค. 2565 35
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 6 ม.ค. 2565 258
รายงานผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 25 พ.ย. 2564 104
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 27 ต.ค. 2564 277
ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 28 ก.ย. 2564 98