องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

Buakham Subdistrict Administrative Organization

ประกาศ : องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 6

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นใช้ในราชการต่อไป 21 มี.ค. 2567 44
การกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแนวปฏิบัติเพื่อสนับสนุนศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลบัวคำ 2566 25 ก.ค. 2566 276
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 12 มิ.ย. 2566 260
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา(รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ประจำปี 2566 28 เม.ย. 2566 284
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 27 เม.ย. 2566 313
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 27 เม.ย. 2566 308
การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) 31 มี.ค. 2566 273
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ เรื่อง การจัดการสิ่งปฎิกูล พ.ศ.2564 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)พ.ศ.2566 5 ม.ค. 2566 300
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 17 พ.ย. 2565 327
ประกาศการระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนื่องจากขาดคุณสมบัติ 17 พ.ย. 2565 126
ประกาศการระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนื่องจากขาดคุณสมบัติ 17 พ.ย. 2565 462
รายงานผลแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน และสรุปผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2565 10 พ.ย. 2565 41
สรุปความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปี 2565 10 พ.ย. 2565 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 4 พ.ย. 2565 231
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2 พ.ย. 2565 248
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 2 พ.ย. 2565 1520
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ประจำปีงบประมาณ 2566 1 พ.ย. 2565 123
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 5 ต.ค. 2565 136
ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลบัวคำ ประจำปี 2565 4 ส.ค. 2565 41
รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อรถยนต์รถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน 7 มี.ค. 2565 41
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 6 ม.ค. 2565 377
รายงานผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 25 พ.ย. 2564 189
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 27 ต.ค. 2564 377
ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 28 ก.ย. 2564 186
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 16 ก.ย. 2564 47
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 3 ต.ค. 2561 43