องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

Buakham Subdistrict Administrative Organization

สมาชิกสภาฯ


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาฯ


นายธนุวรรณ ประดับเสริฐ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ
เบอร์โทร : 080-7573099


นายทองแดง ประชาชิต
รองประธานสภาฯ อบต.บัวคำ
เบอร์โทร : 091-3562976


นายสมศักดิ์ ทศกรณ์
เลขานุการสภา อบต.บัวคำ
เบอร์โทร : 082-1987869


นายมิตรสัมพันธ์ วันทามิ
สมาชิกสภา อบต.บัวคำ หมู่ที่ 1
เบอร์โทร : 086-2223255


นายไพร์บูณย์ ผลากูล
สมาชิกสภา อบต.บัวคำ หมู่ที่ 3
เบอร์โทร : 093-4835591


นายคำสัย ประดับพันธ์
สมาชิกสภา อบต.บัวคำ หมู่ที่ 4
เบอร์โทร : 087-2307794


นายกิตติภูมิ ศรีชัย
สมาชิกสภา อบต.บัวคำ หมู่ที่ 6
เบอร์โทร : 093-3298596


นางครรชิต ดอนลาดลี
สมาชิกสภา อบต.บัวคำ หมู่ที่ 7
เบอร์โทร : 082-6964841


นายสุรชัย วรสุทธิ์
สมาชิกสภา อบต.บัวคำ หมู่ที่ 8
เบอร์โทร : 095-6516344


นายผดุงกิจ ดอนลาดลี
สมาชิกสภา อบต.บัวคำ หมู่ที่ 9
เบอร์โทร : 098-1343367


นายวิระชัย น้อยอามาตย์
สมาชิกสภา อบต.บัวคำ หมู่ที่ 11
เบอร์โทร : 086-0947008