องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

Buakham Subdistrict Administrative Organization

หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นายนันทเดช นันสถิตย์
รองปลัด รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบัวคำ
เบอร์โทร : 086-2333473


นายนันทเดช นันสถิตย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบัวคำ
เบอร์โทร : 086-2333473


พันจ่าเอกวุฒิชัย เวียงสมุทร
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 093-4739798


นางจตุพร อาวรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 084-2823514


นายกษิดิศ เพ็งพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 086-2202699