องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

Buakham Subdistrict Administrative Organization

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา


ออนไลน์ : 4

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา วันที่ โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)   16 มี.ค. 2565 85
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565)   16 มี.ค. 2565 76
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ อบต.บัวคำ ประจำปี 2565   16 มี.ค. 2565 88
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565   16 มี.ค. 2565 89
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ประจำปี 2565   16 มี.ค. 2565 85
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ   5 เม.ย. 2564 264
ร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   5 เม.ย. 2564 564
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ   5 เม.ย. 2564 268
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   5 เม.ย. 2564 195
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม   5 เม.ย. 2564 168