องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

Buakham Subdistrict Administrative Organization

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา


ออนไลน์ : 2

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา วันที่ โหลด
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน   7 เม.ย. 2566 51
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)   16 มี.ค. 2565 136
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565)   16 มี.ค. 2565 135
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ อบต.บัวคำ ประจำปี 2565   16 มี.ค. 2565 163
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565   16 มี.ค. 2565 145
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ประจำปี 2565   16 มี.ค. 2565 140
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ   5 เม.ย. 2564 313
ร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   5 เม.ย. 2564 683
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ   5 เม.ย. 2564 354
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   5 เม.ย. 2564 291
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม   5 เม.ย. 2564 221