องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

Buakham Subdistrict Administrative Organization

วิสัยทัศน์-พันธกิจ


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ


วิสัยทัศน์

"ภายในปี พ.ศ. 2558-2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ จะเป็นองค์กรที่หบริการโดยยึดหลักธรรมมาภิาล ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความสงบสุข เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ บริการสาธารณะได้มาตรฐาน มุ่งการมีส่วนร่วมของประชาชน พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ"


พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนและทางเท้าให้ครอบคลุมพื้นที่ ก่อสร้างระบบการจำหน่ายน้ำประปาให้เพียงพอได้มาตรฐานและทั่วถึง สนับสนุนการศึกษาให้เป็นเลิศทางวิชาการ ควบคู่กับการส่งเสริมจริยธรรมและการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมห่างไกลยาเสพติด พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ความรู้ด้านสุขภาพ ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่ประชาชน มีการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้ดำรงอยู่สืบต่อไป จัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาตำบลและการบริการสาธารณะ จัดการแก้ไขปัญหาของชุมชน ปรับปรุงการบริหารงานเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสและเป็นธรรม จัดตั้งศูนย์บริการร่วม เพื่อบริการประชาชนให้สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้มีการบริการข้อมูลข่าวสารด้านอินเตอร์เน็ตให้กับพนักงาน ประชาชนเพื่อทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน

 
วันที่ : 14 มิถุนายน 2562   View : 1153