องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

Buakham Subdistrict Administrative Organization

คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 10

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
คู่มือประชาชนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   21 ก.พ. 2567 167
คู่มือประชาชนการลงทะเบียนและยื่นขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   21 ก.พ. 2567 162
การยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ 2565   15 ก.พ. 2565 163
ยื่นคำขอรับสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 2565   15 ก.พ. 2565 170
ระเบียบกองทุนขยะเงินฝากฌาปนกิจสงเคราะห์ตำบลบัวคำ 2565   15 ก.พ. 2565 315
คู่มือการใช้งานทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล   3 มี.ค. 2563 57658
คู่มือการใช้งานสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล   24 มิ.ย. 2562 1907
คู่มือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร ปีการผลิต 61/62   11 มิ.ย. 2561 1029
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปีการผลิต 60/61   11 มิ.ย. 2561 2752