องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

Buakham Subdistrict Administrative Organization

คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 4

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
คู่มือประชาชนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   21 ก.พ. 2567 40
คู่มือประชาชนการลงทะเบียนและยื่นขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   21 ก.พ. 2567 39
การยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ 2565   15 ก.พ. 2565 139
ยื่นคำขอรับสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 2565   15 ก.พ. 2565 133
ระเบียบกองทุนขยะเงินฝากฌาปนกิจสงเคราะห์ตำบลบัวคำ 2565   15 ก.พ. 2565 202
คู่มือการใช้งานทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล   3 มี.ค. 2563 57359
คู่มือการใช้งานสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล   24 มิ.ย. 2562 1690
คู่มือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร ปีการผลิต 61/62   11 มิ.ย. 2561 981
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปีการผลิต 60/61   11 มิ.ย. 2561 2538