อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 14

โครงการออกสำรวจป้าย กิจการร้านค้า กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการออกสำรวจป้าย กิจการร้านค้า กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566... วันที่ 21 พ.ย. 2565 (ดูู 0)

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ จัดโครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ เหล่ากลาง หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 9 ตำบลบัวคำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ จัดโครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 บ้านเหล่ากลาง หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 9 ตำบลบัวคำ ... วันที่ 18 พ.ย. 2565 (ดูู 18)

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ จัดโครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ บ้านโคกหนองบัวหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 11 บ้านบัวทอง หมู่ที่ 7 และบ้านบัวคำใต้ หมู่ที่ 8

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ จัดโครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 บ้านโคกหนองบัว หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 11 บ้านบัวทอง หมู่ที่ 7 และ บ้านบัวคำใต้ หมู่ที่ 8... วันที่ 17 พ.ย. 2565 (ดูู 24)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ได้จัดทำถังขยะอินทรีย์(ขยะที่สามารถสลายได้เองโดยธรรมชาติ)และขยะเปียกหรือขยะที่มาจากเศษอาหารออกจากขยะทั่วไป เพื่อเป็นการสนับสนุนรักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการ"ขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน"

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ได้จัดทำถังขยะอินทรีย์ (ขยะที่สามารถสลายเองได้โดยธรรมชาติ)และขยะเปียกหรือขยะที่ได้มาจากเศษอาหารออกจากขยะทั่วไป เพื่อเป็นการสนับสนุนรักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการ ขยะอินทรีย์และขยะเปียกในครัวเรือน... วันที่ 14 พ.ย. 2565 (ดูู 32)

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ตำบลบัวคำ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ บริเวณหนองบอนใหญ่ บ้านเหล่ากลาง หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 9 ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ตำบลบัวคำ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ บริเวณหนองบอนใหญ่ บ้านเหล่ากลาง หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 9 ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย... วันที่ 9 พ.ย. 2565 (ดูู 40)

นายประยงค์ ประชาชิต นายก อบต.บัวคำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบต. ประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.บัวคำ ทำบุญตักบาตรสำนักงาน พร้อมไหว้พระภูมิเจ้าที่เพื่อปกปักรักษาให้อยู่เย็นเป็นสุขมีความเจริญรุ่งเรือง

นายประยงค์ ประชาชิต นายก อบต.บัวคำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.บัวคำ ประธานสภาฯ สมาชิก อบต. ทำบุญตักบาตรสำนักงานพร้อมไหว้พระภูมิเจ้าที่ เพื่อปกปักรักษาให้อยู่เย็นเป็นสุขและมีความเจริญรุ่งเรือง... วันที่ 2 พ.ย. 2565 (ดูู 52)

นายอำเภอโพธิ์ชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อบต.บัวคำ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.บัวคำ สมาชิกสภา อบต.บัวคำ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดีด้วยหัวใจ"เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต

นายอำเภอโพธิ์ชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อบต.บัวคำ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.บัวคำ สมาชิกสภาฯ อบต.บัวคำ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกิจกรรมกิจอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดป่าศรีโพธิ์ชัย บ้านเหล่ากลาง ตำบลบัว..... วันที่ 12 ต.ค. 2565 (ดูู 52)

ดร.ฉลาด ขามช่วง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขต 2 เป็นประธานในพิธีโครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะวันออกพรรษา พร้อมด้วย นายประยงค์ ประชาชิต นายกอบต. บัวคำ และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อยต.บัวคำ ประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.กำนัน/ผู

ดร.ฉลาด ขามช่วง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะวันออกพรรษา พร้อมด้วยนายประยงค์ ประชาชิต นายก อบต.บัวคำ และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.บัวคำ ประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.บัวคำ  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ณ วัดสว่างโพธิ์ใคร บ..... วันที่ 11 ต.ค. 2565 (ดูู 49)

โครงการบัวคำสุขภาพดี วิถีพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการบัวคำสุขภาพดี วิถีพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565... วันที่ 16 ก.ย. 2565 (ดูู 323)

พิธีมอบวุฒิบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบัวคำ

พิธีมอบวุฒิบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบัวคำ... วันที่ 7 ก.ย. 2565 (ดูู 132)

พิธีมอบวุฒิบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบัวคำ

พิธีมอบวุฒิบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบัวคำ... วันที่ 7 ก.ย. 2565 (ดูู 30)

พิธีมอบวุฒิบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบัวคำ

พิธีมอบวุฒิบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบัวคำ... วันที่ 7 ก.ย. 2565 (ดูู 105)

โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีการขับร้องสรภัญญะ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ วัดสว่างโพธิ์ศรี บ้านเหล่ากลาง หมู่ที่ 4

โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีการขับร้องสรภัญญะ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ วัดสว่างโพธิ์ศรี บ้านเหล่ากลาง หมู่ที่ 4 ตำบลบัวคำ ... วันที่ 26 ส.ค. 2565 (ดูู 110)

โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีการขับร้องสรภัญญะ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ วัดสว่างโพธิ์ศรี บ้านเหล่ากลาง หมู่ที่ 4

โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีการขับร้องสรภัญญะ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ วัดสว่างโพธิ์ศรี บ้านเหล่ากลาง หมู่ที่ 4 ตำบลบัวคำ ... วันที่ 26 ส.ค. 2565 (ดูู 34)

นายประสาน ประดับพันธ์รองนายก อบต.บัวคำ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.บัวคำ คณะครูโรงเรียนชุมชนบัวคำ โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว ร่วมเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น สภาเด็กและเยาวชนตำบลบัวคำ

นายประสาน ประดับพันธ์ รองนายก อบต.บัวคำ เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ของสภาเด็กและเยาวชน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.บัวคำ คณะครูโรงเรียนชุมชนบัวคำ คณะครูโรงเรียนบ้านโคกหนองบัว ... วันที่ 23 ส.ค. 2565 (ดูู 39)

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ คณะผู้บริหาร ปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ คณะผู้บริหาร ปลัด อบต.บัวคำ หัวหน้าส่วนราชการ  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 ... วันที่ 19 ส.ค. 2565 (ดูู 36)

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลบัวคำ ประจำปี 2565

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลบัวคำ ประจำปี 2565... วันที่ 18 ส.ค. 2565 (ดูู 33)

นายประยงค์ ประชาชิต นายก อบต.บัวคำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.บัวคำ ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายประยงค์ ประชาชิต นายก อบต.บัวคำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.บัวคำ ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง... วันที่ 18 ส.ค. 2565 (ดูู 65)

นายประยงค์ ประชาชิต นายก อบต.บัวคำ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผอ.รพสต. บัวคำ กำนัน ต.บัวคำ ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม. ตำบลบัวคำ ร่วมประชุมแนวทางการดำเนินโครงการพระราชดำริการด้านสาธารณสุขและการจัดโครงการส่งเสริมประเพณีการขับร้องสารภัญญะ ประจำปีงบประมาณ 25

นายประยงค์ ประชาชิต นายก อบต.บัวคำ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผอ.รพสต.บัวคำ กำนัน ต.บัวคำ ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม.ต.บัวคำ ร่วมประชุมโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขและการจัดโครงการส่งเสริมประเพณีการขับร้องสรภัญญะ อบต.บัวคำ  ... วันที่ 17 ส.ค. 2565 (ดูู 35)

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ คณะผู้บริหาร ปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ คณะผู้บริหาร ปลัด อบต.หัวหน้าส่วนราชการ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565... วันที่ 15 ส.ค. 2565 (ดูู 33)