องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

Buakham Subdistrict Administrative Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 4

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 ประจำปี 2566

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 ประจำปี 2566... วันที่ 9 มี.ค. 2566 (ดูู 3)

นายประยงค์ ประชาชิต นายก อบต.บัวคำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.บัวคำ ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ อบต.บัวคำ กำนัน ต.บัวคำ/ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทน ตำบลบัวคำ ทั้ง 11 หมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการสาธิตการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ ณ ลานอเนกป

นายประยงค์ ประชาชิต นายก อบต.บัวคำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.บัวคำ ประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.บัวคำ กำนัน /ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบัวคำ และตัวแทนหมู่บ้านทั้ง 11 หมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการสาธิตการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ ... วันที่ 23 ก.พ. 2566 (ดูู 6)

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ นำโดย นายประยงค์ ประชาชิต นายก อบต.บัวคำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบต. สมาชิกสภา อบต.บัวคำ ผู้นำชุมชน กลุ่มแม่บ้าน ต.บัวคำ โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว โรงเรียนชุมชนบัวคำ เข้าร่วมประเพณีงานบุญข้าว

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ นำโดย นายประยงค์ ประชาชิต นายก อบต.บัวคำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ประธานสภาฯ เจ้าหน้าที่ อบต.บัวคำ สมาชิกสภา อบต.บัวคำ ผู้นำชุมชน กลุ่มแม่บ้าน อบต.บัวคำ โรงเรียบ้านโคกหนองบัว โรงเรียนชุมชนบัวคำ เข้าร่วมประเพณีงานบุญข้าวจี่ของดีเมืองโพธิ์ชัย ประจำปี 2566 ในวั..... วันที่ 8 ก.พ. 2566 (ดูู 19)

งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ แจ้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบ EIT เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบ EIT ในระบบ ITAS ผ่านมือถือ

งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ แจ้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางตอบแบบ EIT เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบ EIT ในระบบ ITAS ผ่านมือถือ จึงขอเรียนเชิญประชาชนชาวตำบลบัวคำและผู้มาติดต่อราชการหรือรับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโ..... วันที่ 31 ม.ค. 2566 (ดูู 4)

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการรักษาระเบียบวินัยของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ประจำปีงบประมาณ 25

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการรักษาระเบียบวินัยของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯและพนักงานสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ จังหวัดระยอง... วันที่ 30 ม.ค. 2566 (ดูู 13)

โครงการออกหน่วยบริการประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่และให้ความรู้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการออกหน่วยบริการประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่และให้ความรุ้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566... วันที่ 17 ม.ค. 2566 (ดูู 20)

โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกกิจกรรมการขับเคลื่อนถังขยะเปียกลดโลกร้อน ในระดับครัวเรือน(ระยะที่2) .

โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกกิจกรรมการขับเคลื่อนถึงขยะเปียกลดโลกร้อน (ระยะที่ 2 )... วันที่ 16 ม.ค. 2566 (ดูู 12)

นายประยงค์ ประชาชิต เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี๒๕๖๖ และมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการทั้ง 2 โรงเรียน พร้อมด้วยพี่น้องชาวตำบล เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ อ

นายประยงค์ ประชาชิต นายก อบต.บัวคำ เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.บัวคำ ประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.บัวคำ ครูโรงเรียนทั้ง 2 โรงเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านตำบลบัวคำทุกคน... วันที่ 14 ม.ค. 2566 (ดูู 15)

โครงการออกหน่วยบริการประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่และให้ความรู้แก่ประชาขน ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการออกหน่วยบริการประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่และให้ความรู้แก่ประชาขน ประจำปีงบประมาณ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2565- 27 มกราคม 2566 ... วันที่ 9 ม.ค. 2566 (ดูู 16)

โครงการออกสำรวจป้าย กิจการร้านค้า กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการออกสำรวจป้าย กิจการร้านค้า กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566... วันที่ 21 พ.ย. 2565 (ดูู 120)

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ จัดโครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ เหล่ากลาง หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 9 ตำบลบัวคำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ จัดโครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 บ้านเหล่ากลาง หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 9 ตำบลบัวคำ ... วันที่ 18 พ.ย. 2565 (ดูู 44)

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ จัดโครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ บ้านโคกหนองบัวหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 11 บ้านบัวทอง หมู่ที่ 7 และบ้านบัวคำใต้ หมู่ที่ 8

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ จัดโครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 บ้านโคกหนองบัว หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 11 บ้านบัวทอง หมู่ที่ 7 และ บ้านบัวคำใต้ หมู่ที่ 8... วันที่ 17 พ.ย. 2565 (ดูู 82)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ได้จัดทำถังขยะอินทรีย์(ขยะที่สามารถสลายได้เองโดยธรรมชาติ)และขยะเปียกหรือขยะที่มาจากเศษอาหารออกจากขยะทั่วไป เพื่อเป็นการสนับสนุนรักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการ"ขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน"

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ได้จัดทำถังขยะอินทรีย์ (ขยะที่สามารถสลายเองได้โดยธรรมชาติ)และขยะเปียกหรือขยะที่ได้มาจากเศษอาหารออกจากขยะทั่วไป เพื่อเป็นการสนับสนุนรักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการ ขยะอินทรีย์และขยะเปียกในครัวเรือน... วันที่ 14 พ.ย. 2565 (ดูู 65)

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ตำบลบัวคำ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ บริเวณหนองบอนใหญ่ บ้านเหล่ากลาง หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 9 ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ตำบลบัวคำ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ บริเวณหนองบอนใหญ่ บ้านเหล่ากลาง หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 9 ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย... วันที่ 9 พ.ย. 2565 (ดูู 121)

นายประยงค์ ประชาชิต นายก อบต.บัวคำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบต. ประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.บัวคำ ทำบุญตักบาตรสำนักงาน พร้อมไหว้พระภูมิเจ้าที่เพื่อปกปักรักษาให้อยู่เย็นเป็นสุขมีความเจริญรุ่งเรือง

นายประยงค์ ประชาชิต นายก อบต.บัวคำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.บัวคำ ประธานสภาฯ สมาชิก อบต. ทำบุญตักบาตรสำนักงานพร้อมไหว้พระภูมิเจ้าที่ เพื่อปกปักรักษาให้อยู่เย็นเป็นสุขและมีความเจริญรุ่งเรือง... วันที่ 2 พ.ย. 2565 (ดูู 120)

นายอำเภอโพธิ์ชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อบต.บัวคำ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.บัวคำ สมาชิกสภา อบต.บัวคำ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดีด้วยหัวใจ"เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต

นายอำเภอโพธิ์ชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อบต.บัวคำ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.บัวคำ สมาชิกสภาฯ อบต.บัวคำ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกิจกรรมกิจอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดป่าศรีโพธิ์ชัย บ้านเหล่ากลาง ตำบลบัว..... วันที่ 12 ต.ค. 2565 (ดูู 112)

ดร.ฉลาด ขามช่วง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขต 2 เป็นประธานในพิธีโครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะวันออกพรรษา พร้อมด้วย นายประยงค์ ประชาชิต นายกอบต. บัวคำ และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อยต.บัวคำ ประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.กำนัน/ผู

ดร.ฉลาด ขามช่วง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะวันออกพรรษา พร้อมด้วยนายประยงค์ ประชาชิต นายก อบต.บัวคำ และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.บัวคำ ประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.บัวคำ  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ณ วัดสว่างโพธิ์ใคร บ..... วันที่ 11 ต.ค. 2565 (ดูู 118)

โครงการบัวคำสุขภาพดี วิถีพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการบัวคำสุขภาพดี วิถีพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565... วันที่ 16 ก.ย. 2565 (ดูู 452)

พิธีมอบวุฒิบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบัวคำ

พิธีมอบวุฒิบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบัวคำ... วันที่ 7 ก.ย. 2565 (ดูู 191)

พิธีมอบวุฒิบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบัวคำ

พิธีมอบวุฒิบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบัวคำ... วันที่ 7 ก.ย. 2565 (ดูู 44)