องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

Buakham Subdistrict Administrative Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 3

นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายตุลธร ขามช่วง สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอโพธิ์ชัย ออกสำรวจสภาพถนนสายบ้านบัวคำใต้ไปทางบ้านเหล่ากลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

นายเสกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายตุลธร ขามช่วง สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอโพธิ์ชัย ออกสำรวจสภาพถนนเส้นบ้านบัวคำใต้ไปบ้านเหล่ากลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ และกองช่าง อบต.บัวคำ เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาให้กั..... วันที่ 20 พ.ค. 2567 (ดูู 45)

นายวัชระ สิงห์เปี้ย ปลัดอาวุโสอำเภอโพธิ์ชัย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน เนื่องในวันปฐมบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว(วันฉัตรมงคล) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ/เจ้าหน้าที่/กำนันบัวคำ/ผู้นำชุมชนและประชาชนในเขต

นายวัชระ สิ่งห์เปี้ย ปลัดอาวุโสอำเภอโพธิ์ชัย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน เนื่องในวันปฐมบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันฉัตรมงคล)พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ กำนันตำบลบัวคำ ผู้นำชุมชน และประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบัวคำ ณ บริเวณวัดไชยสันติธรร..... วันที่ 8 พ.ค. 2567 (ดูู 103)

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ แจ้งสื่อประชาสัมพันธ์รองรับนโยบายยกระดับ ๓๐ บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว สนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยฝ่ายสื่อสารหลักประกันสุขภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ แจ้งสื่อประชาสัมพันธ์รองรับนโยบายยกระดับ 30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว สนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยฝ่ายสื่อสารหลักประกันสุขภาพ... วันที่ 17 เม.ย. 2567 (ดูู 64)

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการรักษาระเบียบวินัยของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯและพนักงานสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ประจำปีงบประมาณ 25

โครงการฝึกอบรมสัมพนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมการรักษาระเบียบวินัยของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ประจำปี 2567 ... วันที่ 1 เม.ย. 2567 (ดูู 70)

นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดร้อยเอ็ดและโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำปี 2567 โดยมีนายอำเภอโพธิ์ชัย หัวหน้าส่วนราช

นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดร้อยเอ็ด และโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำปี 2567 โดยมีนายอำเภอโพธิ์ชัย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่เข้า..... วันที่ 7 มี.ค. 2567 (ดูู 104)

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ นำโดย นายประยงค์ ประชาชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ กำนันตำบล ผู้นำชุมชน กลุ่มแม่บ้านตำบลบัวคำ โรง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ นำโดย นายประยงค์ ประชาชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา อบต.เจ้าหน้าที่ อบต.บัวคำ ผู้นำชุมชน กลุ่มแม่บ้านตำบลบัวคำ โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว โรงเรียนชุมชนบัวคำ รพสต.บัวคำ เข้าร่วมประเพณีงานบุญข้าวจี่ของดีเมืองโพธิ..... วันที่ 12 ก.พ. 2567 (ดูู 302)

งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ แจ้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางตอบแบบ EIT เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบ EIT ในระบบ ITAS ผ่านมือถือ จึงขอเรียนเชิญประชาชนชาวตำบลบัวคำและผู้มาติดต่อราชการหรือรับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค

งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ แจ้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ EIT เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบ EIT ในระบบ ITAS ผ่านมือถือ จึงขอเรียนเชิญประชาชนชาวตำบลบัวคำและผู้มาติดต่อราชการหรือรับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2567... วันที่ 1 ก.พ. 2567 (ดูู 227)

งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ แจ้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางตอบแบบ IIT เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในตอบแบบ IIT ในระบบ ITAS ผ่านมือถือ จึงขอเรียนเชิญบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโป

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ แจ้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางตอบแบบ IIT เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในตอบแบบIIT ในระบบ ITAS ผ่านมือถือ จึงขอเรียนเชิญบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ประจำปี 2567... วันที่ 1 ก.พ. 2567 (ดูู 44)

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ นำโดยนายประยงค์ ประชาชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาฯ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ กำนันตำบล ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 11 ชุมชน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องชาวตำบลบัวคำ ร่วมกิจกร

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ นำโดยนายประยงค์ ประชาชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ กำนันตำบล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องชาวตำบลบัวคำ ร่วมกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ บร..... วันที่ 28 พ.ย. 2566 (ดูู 184)

นายประยงค์ ประชาชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2566 ณ บริเวณพระบรมราชานุสวร

นายประยงค์ ประชาชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต. และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื้องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2566 ณ บริเวณพระบรมราชานุสวรีย์ พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว&nb..... วันที่ 23 ต.ค. 2566 (ดูู 127)

นายประยงค์ ประชาชิตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาฯและพนักงานจ้าง

นายประยงค์ ประชาชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราขการ ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯและพนักงานทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมอำเภอโพธิ์ชัย... วันที่ 13 ต.ค. 2566 (ดูู 89)

โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีการขับร้องสรภัญญะ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วัดชัยสันติธรรม บ้านบัวทอง หมู่ที่ 7

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำจัดโครงการส่งเสริมประเพณีขับร้องสรภัญญะ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วัดชัยสันติธรรม บ้านบัวทองหมู่ที่ 7 ... วันที่ 22 ก.ย. 2566 (ดูู 169)

โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีการขับร้องสรภัญญะ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วัดชัยสันติธรรม บ้านบัวทอง หมู่ที่ 7

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำจัดโครงการส่งเสริมประเพณีการขับร้องสรภัญญะ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วัดชัยสันติธรรม บ้านบัวทอง หมู่ที่ 7 ... วันที่ 22 ก.ย. 2566 (ดูู 161)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศึกษานอกสถานที่ประจำปี 2561 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด หอโหวต 101 สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเจดีย์มหามงคลบัว

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริการส่วนตำบลบัวคำ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศึกษานอกสถานที่ ประจำปี 2566 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด หอโหวด 101 สถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และเจดีย์มหามงคลบัว... วันที่ 19 ก.ย. 2566 (ดูู 168)

นายนิทัศน์ เทศสวัสดิ์ นายอำเภอโพธิ์ชัย พร้อมด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ปลัดอำเภอโพธิ์ชัย และหน่วยงานผู้รับผิดชอบร่วมกับสโมสรไลออนส์นาเชือกและสโมสรไลออนส์จังหวัดร้อยเอ็ดได้ออกมามอบถุงยังชีพและวิลแชล์ให้กับผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 9 คน ในเขตพื้นที่ตำบล

นายนิทัศน์ เทศสวัสดิ์ นายอำเภอโพธิ์ชัย พร้อมด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ปลัดอำเภอโพธิ์ชัย และหน่วยงานผู้รับผิดชอบร่วมกับสโมสรไลออนส์นาเชือกและสโมสรไลออนส์ร้อยเอ็ดได้ออกมอบถุงยังชีพและวิลแชล์ให้กับผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 9 คน ในเขตพื้นที่ตำบลบัวคำ... วันที่ 14 ก.ย. 2566 (ดูู 266)

สภาเด็กและเยาวชนตำบลบัวคำจัดโครงการวัยเรียน วัยใส ใส่ใจโรคซึมเศร้า โดยมีนายประยงค์ ประชาชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำและคณะครูโรงเรียนบ้านโคกหนองบัวและ

สภาเด็กและเยาวชนตำบลบัวคำจัดโครงการวัยเรียน วัยใส ใส่ใจโรคซึมเศร้า โดยมีนายประยงค์ ประชาชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ และคณะครูโรงเรียนชุมชนบัวคำ โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว และขอขอบคุณวิทยากรจากโรงพยาบ..... วันที่ 5 ก.ย. 2566 (ดูู 87)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดโครงการซ้อมแผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดโครงการซ้อมแผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566... วันที่ 24 ส.ค. 2566 (ดูู 158)

1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ข้าราชการพนักงานส่วนตำบล ได้ร่วมกันปลูกสมุนไพร ตามโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร ... วันที่ 11 ส.ค. 2566 (ดูู 179)

นายประยงค์ ประชาชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวคำ ได้ออกมอบวัสดุดูแลและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ในโครงการจัดบริการดูแลระยะย

นายประยงค์ ประชาชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ พร้อมด้วย คณะผุ้บริหาร ประธานสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ได้ออกมอบวัสดุดูแลและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ในโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีว..... วันที่ 7 ส.ค. 2566 (ดูู 240)

กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา จำนวน9 วัด 11หมู่บ้าน ในเขตตำบลบัวคำ

กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬบูชา และวันเข้าพรรษา จำนวน 9 วัด 11 หมู่บ้าน ในเขตตำบลบัวคำ ... วันที่ 1 ส.ค. 2566 (ดูู 192)