องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

Buakham Subdistrict Administrative Organization

กองคลัง


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นางจตุพร อาวรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 084-2823514


นางสาวมลฤดีย์ สาราแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์โทร : 083-2349541


นางสาวพรทิวา สาระสินธุ์
เจ้าพนักงานพัสดุ
เบอร์โทร : 093-4479679


นางสุดารัตน์ ศรีคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
เบอร์โทร : 081-2603389


นางศุภลักษณ์ ผกาผล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เบอร์โทร : 097-1699344


นางสาวศิริพร ทิพประมวล
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 093-4837380


นางสาววิชุดา ประดับพร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 092-6377833


นางสาวชฎาพร รักแฟง
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 090-2360938


นายอิสรา ดอนสินธ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 098-2215931


นางสาวอรทัย แดนนาสาร
จ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 095-9962043