องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

Buakham Subdistrict Administrative Organization

สำนักงานปลัด


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด


พ.จ.อ.วุฒิชัย เวียงสมุทร
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 093-4739798


นายอภิมล กิจประชา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
เบอร์โทร : 087-6444775


นายภูมินทร์ โพธิ์หนองโคก
นิติกร
เบอร์โทร : 090-3746322


นางสาววรินทร์ทิพย์ ชูศรีวาส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทร : 082-1238818


นางสาวธัญชนก ผดุงสัตย์
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทร : 064-1489658


นายชัยนาท ประดับเสริฐ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ
เบอร์โทร : 063-8833464


นางดวงดาว ทองนาเมือง
จพง.ธุรการ
เบอร์โทร : 086-4549367


นางสาวสายฝน บุรภักดิ์
นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทร : 084-3920189


นางดวงจันทร์ มงคลชู
นักพัฒนาชุมชน
เบอร์โทร : 089-7120730


นายพิษณุพงษ์ ไพศาล
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
เบอร์โทร : 063-7149559


นางสาวกรรณิการ์ ประชานอก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 092-8370979


นางสาวณัฐฐินันท์ เบ็ญจรูญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
เบอร์โทร : 095-0563006


นางสาวจิรวดี ประดับพร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 098-1918042


นางนุสรา ศรีจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
เบอร์โทร : 084-3936337


นายสุพจน์ สรรพคุณ
ช่างไม้
เบอร์โทร : 061-1395884


นายไพบูลย์ ประดิษบุญ
พนักงานขับรถ
เบอร์โทร : 087-2241004


นายสนั่น เบ็ญเจริญ
พนักงานขับรถกู้ชีพ
เบอร์โทร : 061-3740334


นางสาวณัฏฐ์ชญา ดอนลาดลี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 063-6318641


นางสาวกมลิน พลทอง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 080-3648026


นายสมหมาย สายดิ่ง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 098-1057250


นายสมคิด นีระพันธ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 093-3719275


นายปรีชา เพชรโรจน์
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 080-0028074


นางสาวลลิตา ฤทธิ์นันท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
เบอร์โทร : 061 -0919024


นางสง่า มรรควิน
คนครัว
เบอร์โทร : 097-3607578