องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

Buakham Subdistrict Administrative Organization

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 16

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   26 เม.ย. 2566 25
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น   26 เม.ย. 2566 27
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร   5 เม.ย. 2566 27
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร   5 เม.ย. 2566 24
การพัฒนาบุคลากร   5 เม.ย. 2566 23
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร   5 เม.ย. 2566 24
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ   5 เม.ย. 2566 24
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร   14 มี.ค. 2565 105
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร   14 มี.ค. 2565 111
การพัฒนาบุคลากร   14 มี.ค. 2565 91
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร   14 มี.ค. 2565 93
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ   14 มี.ค. 2565 1988
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ เรื่อง การกำหนดจำนวนวันและเวลาการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   16 มี.ค. 2564 225
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ เรื่อง การสร้างขวัญและกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ประจำปีงบประมาณ 2564   16 มี.ค. 2564 202
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   14 ก.ค. 2563 245