องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

Buakham Subdistrict Administrative Organization

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 13

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566   28 เม.ย. 2566 102
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง   15 มี.ค. 2566 34
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2564-2566   15 มี.ค. 2566 32
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.2566   15 มี.ค. 2566 33
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. 2565   14 มี.ค. 2565 94
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี พ.ศ. 2564-2566   14 มี.ค. 2565 99
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบัวคา เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง   14 มี.ค. 2565 96
แผนอัตรากำลัง 64-66   15 มิ.ย. 2564 190
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566   15 มิ.ย. 2564 189
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ อบต.บัวคำ   15 มิ.ย. 2564 202
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ อบต.บัวคำ   15 มิ.ย. 2564 195
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566)   15 มิ.ย. 2564 193
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง   16 มี.ค. 2564 207
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566   16 มี.ค. 2564 212
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566   16 มี.ค. 2564 346
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ   1 ต.ค. 2562 146