องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

Buakham Subdistrict Administrative Organization

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy


ออนไลน์ : 5

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy วันที่ โหลด
การสร้างวัฒนธรรม (No Gift Policy)การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปี 2566   19 เม.ย. 2566 52
เสิรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (ทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา)   17 ก.พ. 2565 154
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   3 ก.ย. 2564 217
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ   16 มี.ค. 2564 202