องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

Buakham Subdistrict Administrative Organization

ประกาศกิจการสภาฯ


ออนไลน์ : 7

ประกาศกิจการสภาฯ วันที่ โหลด
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567   31 ม.ค. 2567 41
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1   15 มี.ค. 2566 53
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ เรื่อง กำหนดประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป   15 มี.ค. 2566 50
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1   14 ก.พ. 2566 40
กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2566 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีสามัยแรกของปีถัดไป   14 ก.พ. 2566 38
เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2566   9 ม.ค. 2566 47
รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่3 ครั้งที่ 3   31 ต.ค. 2565 45
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565   31 ต.ค. 2565 40
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1   27 ต.ค. 2565 37
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565   4 ต.ค. 2565 40
รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3   2 ก.ย. 2565 117
รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่3 ครั้งที่ 2   19 ส.ค. 2565 54
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2   19 ส.ค. 2565 40
รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่3 ครั้งที่ 1   15 ส.ค. 2565 44
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1   15 ส.ค. 2565 40
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   8 ส.ค. 2565 135
รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่2 ครั้งที่ 1   8 ส.ค. 2565 44
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1   8 ส.ค. 2565 40
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1   5 ส.ค. 2565 141
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1   4 ส.ค. 2565 44
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565   5 ก.ค. 2565 44
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1   30 มี.ค. 2565 38
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565   14 มี.ค. 2565 37
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565   14 มี.ค. 2565 45
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565   14 มี.ค. 2565 37
รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2565 สมัยแรก ครั้งที่ 2   21 ก.พ. 2565 42
รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1   14 ก.พ. 2565 39
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำครั้งแรก   14 ก.พ. 2565 39
รับรองการประชุมสภา่สมัยสามัญ ประจำปี 2565 สมัยแรก ครั้งที่ 1   20 ม.ค. 2565 48
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1   20 ม.ค. 2565 44