องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

Buakham Subdistrict Administrative Organization

นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ
เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ
--------------------------------
                    องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ  ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลไกในการขับเคลื่อน ภารกิจของรัฐ  ได้ตระหนักและให้ความสำคัญยิ่งที่จะสนองเจตนารมณ์ด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาลและการ ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ จึงขอประกาศว่า  องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ  จะ มุ่งมั่นในอันที่จะปฏิบัติภารกิจหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาตำบล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต ความยุติธรรม เสียสละ และมีจิตมุ่งบริการด้วยศักดิ์ศรี เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความอยู่ ดีกินดี และสร้างความไว้วางใจของประชาชน โดยมีหลักการสำคัญที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดอยู่ดีกินดี และสร้างความไว้วางใจของประชาชน  โดยมีหลักการสำคัญที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำทุกคน  จะต้องยึดถือเป็นหลักการ  และแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ดังนี้                                
                 1. นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการ และ ประพฤติปฏิบัติตนเพื่อเสริมสร้างความสำคัญในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ
                2. ยึดมั่นในค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และมาตรฐานทางคุณธรรม และ จริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ  เพื่อการประพฤติตนและ ปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ และรักษามาตรฐานแห่งความดีงาม  
                3. ยึดถือและมุ่งมั่นต่อการพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ คือ “เราจะพัฒนาตำบลสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ รายได้ และคุณภาพชีวิตพื้นฐานของประชาชน ปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม มุ่งผลสัมฤทธิ์เรียนรู้ร่วมกัน เคารพและเชื่อมั่นกันและกัน พร้อมเป็น หนึ่งเดียว”
                     ประกาศ   ณ   วันที่   8   มีนาคม   2564    
  
                                                               (นายสุวิทย์  ชินเนหันหา)   
                                                            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ
วันที่ : 9 มีนาคม 2564   View : 975