องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

Buakham Subdistrict Administrative Organization

เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ
เรื่อง  เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
...........................
                    ด้วยกระทรวงมหาดไทย  มีเจตจำนงที่จะสนับสนุนวาระแห่งชาติ  “ประเทศไทยใสสะอาด” (Clean  Thailand)  โดยแปลงแนวคิดดังกล่าวเป็น  “มหาดไทย ใสสะอาด” (Clean  Mahadthai)  ได้รณรงค์และสั่งการให้ข้าราชการในสังกัดปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ไม่แสวงหาผลประโยชน์และปฏิบัติโดยมิชอบตลอดถึงป้องกันไม่ให้งบประมาณแผ่นดินรั่วไหลโดยไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ
                    เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการสร้างระบบราชการที่ใสสะอาด  องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ  จึงขอประกาศตัวเป็นหน่วยงานใสสะอาด ตามเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  ดังนี้
          1. ไม่ทำพฤติกรรมใดที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบนหรือติดสินบนแก่ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ตนทำหน้าที่รับผิดชอบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม  เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์โดยมิชอบ  โดยปฏิบัติดังนี้
                    1.1  ไม่รับหรือให้ของขวัญ ของที่ระลึก ที่เป็นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองคำ อัญมณี อสังหาริมทรัพย์  หรือสิ่งของในทำนองเดียวกันกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ตนได้เข้าไปติดต่อประสานงาน  ทั้งหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน
                    1.2  ไม่รับทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของกำนันใดๆ หรือประโยชน์อื่น  อันเป็นการชักนำให้เกิดการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตน  ทั้งนี้  ก่อนการรับของที่ระลึกควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย  และข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยสิ่งของหรือของขวัญที่ให้แก่กันในหน้าที่การงานควรมีราคาไม่มากและเหมาะสมแต่ละโอกาส
                    1.3  ไม่เป็นตัวกลางรับหรือนำเสนอ เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการหรือองค์กรใดๆ  เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ หรือทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐละเว้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  ข้อบังคับ  และข้อปฏิบัติทางกฎหมายตามที่กำหนดไว้
          2.  ในการจัดซื้อ จัดจ้าง  ต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของทางราชการ  มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
     3. พนักงานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย  เมื่อพบเห็นการกระทำหรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่น  หรือส่อไปในแนวทางทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีผลเกี่ยวเนื่องกับองค์กร  โดยทั้งทางตรงหรือทางอ้อมพนักงานต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ  และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
         4.ผู้ที่กระทำทุจริตและคอร์รัปชั่น  จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่ทางราชการกำหนดไว้  นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษทางกฎหมาย  หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
    5.พนักงานส่วนตำบล  ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแผ่ ให้ความรู้ ให้คำปรึกษาและทำความเข้าใจกับบุคลากรในองค์กร  และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น  เพื่อให้บุคคลกรและผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นฉบับนี้  รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการมีความซื่อสัตย์จริยธรรมและจรรยาบรรณ
      6.องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ  มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการทุจริต คอร์รัปชั่น  และการให้หรือรับสินบนเป็นการกระทำที่ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำกับบุคคลใดก็ตาม  หรือการทำธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน
        7.นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นฉบับนี้ใช้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล  ตั้งแต่สรรหาหรือการคัดเลือกบุคคลกร  การเลือนตำแหน่ง  การฝึกอบรม  การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานและการเลื่อนขั้นเงินเดือน  โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารและทำความเข้าใจกับพนักงานเพื่อใช้ในหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีระสิทธิภาพ
         8.การรับแจ้งเบาะแส  หรือร้องเรียนการคอร์รัปชั่น   องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ  ได้มอบหมายให้มีผู้พิจารณารับเรื่องแจ้งเบาะแส  ข้อร้องเรียนการกระทำที่มีข้อสงสัยว่าเป็นการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบล  ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยผ่านช่องทางการรับเรื่องที่ได้กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้  โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส  หรือข้อร้องเรียน  พร้อมหลักฐานหรือข้อมูลที่เพียงพอต่อการตรวจสอบและแจ้งชื่อ  ที่อยู่  และหมายเลขโทรศัพท์  ที่สามารถติดต่อกันได้  ส่งมาทางช่องทางรับเรื่อง ดังนี้
ลำดับที่ ช่องทางการรับเรื่อง สถานที่/ที่อยู่
1 เดินทางมาด้วยตนเอง สำนักงาน อบต.บัวคำ 236 หมู่ 2
ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45230
2 ทางไปรษณีย์/จดหมาย สำนักงาน อบต.บัวคำ 236 หมู่ 2
ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45230
3 ทางโทรศัพท์ 043-030439
4 ทางโทรสาร 043-030439
5 ทางเว็ปไซต์ http://www.buakham.go.th/
6 ตู้แดง ตู้รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
7 ทางระบบ Social Line  กลุ่ม อบต.บัวคำ
8 เว็บไซด์ของสำนักงาน  ป.ป.ช.  www.necc.go.th
  
       9.มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ  เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำเจตนาสุจริต  องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ จะปกปิดชื่อ  ที่อยู่  หรือข้อมูลใดๆที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล  และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ  โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น  ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้  เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน  พยาน  และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหรือหาข้อเท็จจริงไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนอันตรายใดหรือความไม่ชอบธรรมอันใดอันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส  ร้องเรียน การเป็นพยานหรือให้ข้อมูล  โดยขอให้ผู้ร้องเรียนส่งเรื่องร้องเรียนมายังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ โดยตรง
ทั้งนี้  ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าทีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการร้องเรียน  มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล  ข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ  ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง  เว้นแต่เป็นการเปิดเผยหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด
     10.การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริต  และคอร์รัปชั่น   เพื่อให้ทุกคนในองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำและประชาชนได้รับทราบเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่น  องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำได้ดำเนินการ  ดังต่อไปนี้
           10.1ติดประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่น  ให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบ
       10.2เผยแพร่เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่น  ผ่านช่องทางการสื่อสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ  อาทิ  ทางเว็บไซต์  http://www.buakham.go.th/  และบอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ
 
                    ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
                              ประกาศ  ณ  วันที่  8    เดือน มีนาคม   พ.ศ.2564
 
                                                  (นายสุวิทย์ ชินเนหันหา)
                                                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ
วันที่ : 11 มีนาคม 2564   View : 332