องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

Buakham Subdistrict Administrative Organization

องค์กรแห่งการเรียนรู้ : องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 5

หัวข้อองค์กรแห่งการเรียนรู้ วันที่ ผู้ชม
3 ก.ค. วันปลอดถุงพลาสติกสากล

3 ก.ค. วันปลอดถุงพลาสติกสากล 10 เดือนที่ผ่านมาไทยลดปริมาณขยะถุงพลาสติกได้ถึง 1.5 พันล้านใบ ที.....

19 ส.ค. 2562 744
3Rs ช่วยโลก ลดขยะได้

การลดปริมาณขยะด้วยหลัก 3Rs 3ช (ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่)   3Rs...ช่วยโลก ลดขยะ???? ใ.....

19 ส.ค. 2562 1684
ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถิ่นและต่อเนื่อง

ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างความ.....

27 ก.ย. 2561 378
ข้อแนะนำการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

กระทรวงการคลังกำหนดแจกจ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 21 กันยายน 2560 เป็นต้นไป แก่ผู้ลงทะเบียนฯ ท.....

11 ต.ค. 2560 2732
สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล” DOAE FARMBOOK APPLICATION

กรมส่งเสริมการเกษตร ได้พัฒนาทะเบียนเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้ว ให้สามารถ.....

6 ก.ค. 2560 893